Skip to main content
Public Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 255 – Téma

EÚ posilňuje opatrenia na zabezpečenie krátkodobej pripravenosti v oblasti zdravia na šírenie ochorenia COVID-19 v budúcnosti.

John F. Ryan, riaditeľ pre verejné zdravie, vedomosti o krajinách a krízové riadenie na Generálnom riaditeľstve Európskej Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín, uviedol, že Európska komisia prijíma opatrenia na zabezpečenie krátkodobej pripravenosti v oblasti zdravia na šírenie ochorenia COVID-19 v EÚ v budúcnosti. Komisia tento týždeň vydala oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Európskemu výboru regiónov, v ktorom uvádza informácie o týchto opatreniach. Závery tohto oznámenia uvádzame ďalej.

EÚ musí zabezpečiť pripravenosť na možné opätovné výskyty prípadov ochorenia COVID-19. Vyžaduje si to krátkodobé, vysoko koordinované opatrenia s cieľom posilniť kľúčové oblasti pripravenosti a reakcie. Ak sa chceme vyhnúť opätovnému zavádzaniu rozsiahlych obmedzení, napríklad zákazu vychádzania, najlepším riešením je v súčasnosti včasné odhalenie prípadov a rýchla reakcia zameraná na predchádzanie ďalšiemu šíreniu v kombinácii s osobitnými opatreniami na ochranu najzraniteľnejších osôb v spoločnosti. Na základe kontinuálnej práce v členských štátoch, Komisii a agentúrach EÚ sa v uvedenom oznámení stanovili nevyhnutné opatrenia, ktoré je potrebné prijať.

Opatrenia by mali vychádzať z robustných dôkazov a mala by ich sprevádzať rozsiahla komunikácia s verejnosťou. Zabránenie opätovnému výskytu prípadov závisí do veľkej miery od správania jednotlivcov a dodržiavania odporúčaní verejného zdravotníctva. Aby sa zabezpečilo, že jednotlivci dodržiavajú základné odporúčania a za každých okolností sa správajú obozretne, kľúčová je nepretržitá ostražitosť zo strany všetkých ľudí. To zase závisí od toho, ako verejnosť prijme a pochopí opodstatnenosť a dôležitosť týchto opatrení. Monitorovanie miery prijatia opatrení spoločnosťou a včasné riešenie jej obáv bude kľúčovým určujúcim faktorom budúceho vývoja. Uvedené komunikačné úsilie zahŕňa aj systematickú a okamžitú reakciu na dezinformácie o pandémii koronavírusu, pričom by sa malo vyvinúť ďalšie úsilie na zvýšenie kybernetickej odolnosti kľúčovej zdravotníckej infraštruktúry. Ak členský štát opätovne zavedie núdzové opatrenia, mali by sa zaviesť v obmedzenom rozsahu, aby nenarúšali zásady právneho štátu a parlamentnú demokraciu.

Keďže vírus sa nezastaví na hraniciach EÚ, Európska únia a jej členské štáty poskytnú tretím krajinám v núdzi viac ako 36 miliárd EUR na núdzovú pomoc, mosty humanitárnej pomoci a dlhodobejšiu podporu. EÚ zriadila aj humanitárny letecký most na udržiavanie dôležitých dopravných spojení pre humanitárnych pracovníkov a zdravotníkov v núdzových situáciách, ako aj na prepravu tovaru.

Opatrenia by sa teda mali ďalej prijímať v spolupráci s ďalšími globálnymi aktérmi vrátane OSN a WHO, čím sa zabezpečí požadovaná medzinárodná reakcia na túto globálnu hrozbu pre zdravie vrátane spravodlivého prístupu k vakcíne proti COVID-19. Opatrenia by mali ísť ruka v ruke s riešením sociálno-ekonomických vplyvov tejto krízy, ktoré ohrozujú doterajší pokrok pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ako aj investície do odolnosti partnerských krajín, predovšetkým posilňovaním zdravotníckych systémov, čím sa podporí globálne oživenie. Je to jediný spôsob ukončenia súčasnej krízy spôsobenej pandémiou v EÚ, ako aj na celom svete.

Pozornosť sa viac ako po iné roky musí sústreďovať na zníženie vplyvu sezónnej chrípky v sezóne 2020/2021 a musia sa prijať opatrenia, ktorými sa predíde tomuto scenáru. Spojené účinky súbežného výskytu pandémie COVID-19 a silnej chrípkovej sezóny by mohli naše zdravotnícke systémy zaťažiť ešte viac.

Európska komisia bude v boji proti ochoreniu COVID-19 naďalej spolupracovať s členskými štátmi. Spolu budeme pokračovať vo financovaní výskumu, aby sme predvídali šírenie a opätovný výskyt, a podporovať vývoj nevyhnutných zdravotníckych protiopatrení. Takisto budeme podporovať hľadanie a šírenie miestnych osvedčených postupov. Prostredníctvom ambiciózneho plánu obnovy podporeného prepracovaným dlhodobým rozpočtom na roky 2021 – 2027 a nástrojom Next Generation EU bude Európa investovať aj do zabezpečenia obnovy a odolnosti voči potenciálnemu šíreniu ochorenia COVID-19 v budúcnosti, do podpory štrukturálnych zmien v systémoch zdravotnej starostlivosti a do posilnenia systémov a kapacít krízového riadenia Únie. Európa si z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 vezme dôkladné ponaučenie, aby z nej vyšla silnejšia, jednotnejšia a lepšie pripravená čeliť budúcim krízam.

Aktivity na úrovni EÚ

Pripravenosť a reakcia na krízu

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Opatrenia v reakcii na koronavírus

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Opatrenia v reakcii na koronavírus – Verejné zdravie

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Spoločné obstarávanie zdravotníckych protiopatrení

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Výbor pre zdravotnú bezpečnosť

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Pandémia COVID-19

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Aktuality

Európska komisia vydala oznámenie o opatreniach zameraných na krátkodobú pripravenosť v oblasti zdravia na šírenie ochorenia COVID-19 v EÚ v budúcnosti

Oznámenie o týchto opatreniach bolo zaslané Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Európskemu výboru regiónov.

Prečítajte si informačný prehľad o tomto oznámení

Informačný prehľad obsahuje prehľad opatrení, ktoré sa prijímajú na zvýšenie krátkodobej pripravenosti na prípadné šírenie ochorenia COVID-19 v EÚ v budúcnosti. Je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ.

Videá: Pripravenosť na potenciálne šírenie ochorenia COVID-19 v budúcnosti

Pozrite si krátke informatívne video o prijímaných opatreniach, ako aj videá z tlačovej konferencie, ktorá sa konala 15. júla za účasti komisárky pre zdravie Stelly Kyriakidesovej.

Komisia spúšťa interaktívny nástroj Re-Open EU s aktualizovanými cestovnými informáciami

Tento interaktívny nástroj poskytuje informácie, ktoré používateľom pomôžu pri plánovaní cestovania a dovoleniek v rámci Európy tak, aby nebolo ohrozené ich zdravie. Informácie sú pravidelne aktualizované a dostupné v 24 jazykoch.

Neustále aktualizované informácie o pandémii COVID-19 na špecializovanej webovej stránke EÚ o verejnom zdraví

Stránka sa aktualizuje denne, keďže situácia sa neustále vyvíja. Nájdete tu aj odkazy na Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a WHO.

Prečítajte si všetky správy Výboru EÚ pre zdravotnú bezpečnosť týkajúce sa pandémie COVID-19

Výbor EÚ pre zdravotnú bezpečnosť je poverený posilňovaním koordinácie a výmeny najlepších postupov a informácií o vnútroštátnych činnostiach zameraných na pripravenosť. Členské štáty spolupracujú na koordinácii vnútroštátnych reakcií na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia.

Informačný prehľad WHO o cieľoch udržateľného rozvoja Riadenie rizík v núdzových zdravotných situáciách (2019)

Riadenie zdravotných rizík, ktoré predstavujú núdzové situácie a katastrofy, si vyžaduje opatrenia v oblasti prevencie, pripravenosti, reakcie a obnovy. Informačný prehľad obsahuje fakty a čísla, ako aj záväzky členských štátov riešiť túto otázku.

Projekty 'v rámci programov zdravia

Jednotná akcia EU Healthy Gateways

Cieľom tejto jednotnej akcie je podporiť spoluprácu a koordinované činnosti členských štátov zamerané na zlepšenie pripravenosti a schopnosti reakcie na miestach vstupu vrátane prístavov, letísk a pozemných hraničných priechodov.

Ďalšie zaujímavé odkazy

Nástroj Next Generation EU

Balík opatrení obnovy navrhnutých Európskou komisiou bude financovaný prostredníctvom nového dočasného nástroja obnovy Next Generation EU z finančných prostriedkov vo výške 750 miliárd EUR.

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie

Platforma OpenWHO

OpenWHO je nová interaktívna webová platforma WHO, ktorá ponúka online kurzy zamerané na zlepšenie reakcie na núdzové zdravotné situácie.