Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Бюлетин „Здраве-ЕС“, брой 255 — На фокус

ЕС укрепва мерките за готовност в краткосрочен план на системите за здравеопазване с оглед на бъдещи епидемични взривове от COVID-19

Джон Ф. Райън, директор на дирекция „Обществено здраве, знания за страните и управление на кризи“ в ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия, говори за предприетите от Европейската комисия мерки за осигуряване на готовност в краткосрочен план на системите за здравеопазването в случай на бъдещи епидемични взривове от COVID-19 в ЕС. Тази седмица Комисията публикува съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Европейския комитет на регионите, в което се описват тези мерки. Заключенията от това съобщение можете да видите по-долу.

ЕС трябва да гарантира, че е подготвен за евентуално ново нарастване на броя на случаите на COVID-19. Това изисква краткосрочни и добре координирани действия за укрепване на ключовите области на готовност и реагиране. Ранното откриване на случаи и бързата реакция за предотвратяване на по-нататъшно разпространение, съчетани със специфични мерки за защита на най-уязвимите групи в нашите общества, понастоящем са най-добрият начин да избегнем необходимостта от повторно въвеждане на широкомащабни ограничения, като например ограничения на свободата на движение. Въз основа на текущата работа на държавите членки, Комисията и агенциите на ЕС, в настоящото съобщение се определят необходимите действия, които да бъдат предприети.

Усилията трябва да се основават на надеждни данни и да включват широкомащабни действия за осведомяване на обществеността. Предотвратяването на появата на нови случаи зависи до голяма степен от поведението на хората и спазването на препоръките в областта на общественото здраве. Трайната бдителност от страна на всички е от ключово значение, за да се гарантира, че постоянно се съблюдава основен набор от индивидуални предпазни мерки. Това съответно зависи от приемането и разбирането от страна на обществеността на основателния характер и важността на тези мерки. Наблюдението на степента на приемане на мерките от обществото и бързото намиране на решения в отговор на обществената загриженост ще бъдат от определящо значение за бъдещото развитие. Тези комуникационни усилия следва да включват и системна и незабавна реакция в случаите на дезинформация относно пандемията от коронавирус, а също така трябва да се положат допълнителни усилия за повишаване на киберустойчивостта на ключовата здравна инфраструктура. Ако дадена държава членка въведе повторно извънредни мерки, те следва да бъдат премерени и ограничени, така че да не възпрепятстват върховенството на закона и парламентарната демокрация.

Вирусът не спира на границите на ЕС и поради това ЕС и неговите държави членки предоставят на нуждаещите се държави извън Съюза спешна помощ, хуманитарна помощ и дългосрочна подкрепа на стойност над 36 млрд. евро. Беше създаден и хуманитарен въздушен мост на ЕС, с който се поддържат жизненоважните транспортни връзки, необходими за превоза на хуманитарни и здравни работници и на спешни доставки.

Усилията следва да продължат при съгласуване с други глобални участници, включително ООН и СЗО, за да се осигури необходимата международна реакция на тази глобална заплаха за здравето, включително равен достъп до ваксина срещу COVID-19. Тези усилия трябва да бъдат съпроводени от усилия за справяне със социално-икономическите последици от тази криза, които представляват заплаха за постигнатия напредък при изпълнението на целите за устойчиво развитие и за инвестициите в устойчивостта на страните партньори, по-специално чрез укрепване на здравните системи, като по този начин ще се подкрепи възстановяването в световен мащаб. Това е единственият начин да се сложи край на настоящата пандемична криза в ЕС и света.

Повече от всякога трябва да се обърне внимание на мерките за намаляване на въздействието на сезонния грип в края на 2020 г. и началото на 2021 г. Комбинираното въздействие на епидемичен взрив от COVID-19, съвпадащ с тежък грипен сезон, би могло да подложи на още по-голямо изпитание нашите здравни системи.

Европейската комисия ще продължи да работи редом с държавите членки в борбата с COVID-19. Заедно ще продължим да финансираме научни изследвания за прогнозиране на разпространението и евентуалното нарастване на случаите на зараза и за подкрепа на разработването на необходимите медицински мерки за противодействие. Ще насърчаваме също така идентифицирането и разпространението на добри практики на местно равнище. Чрез амбициозен план за възстановяване, подкрепен от преработен дългосрочен бюджет за периода 2021—2027 г. и инструмента Next Generation EU, Европа ще инвестира, за да гарантира своето възстановяване и устойчивост срещу евентуални бъдещи епидемични взривове от COVID-19, да подкрепи структурните промени в здравните системи и да укрепи системите и капацитета на Съюза за управление на кризи. Европа внимателно ще извлече поуки от кризата, свързана с COVID-19, за да излезе от нея по-силна, по-обединена и по-добре подготвена за справяне с бъдещи кризи.

Дейности на равнище ЕС

Готовност и реакция при кризи

Европейска комисия – Здравеопазване и безопасност на храните

Мерки във връзка с коронавируса

Европейска комисия – Здравеопазване и безопасност на храните

Мерки във връзка с коронавируса — Обществено здраве

Европейска комисия – Здравеопазване и безопасност на храните

Съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие

Европейска комисия – Здравеопазване и безопасност на храните

Комитет за здравна сигурност

Европейска комисия – Здравеопазване и безопасност на храните

Пандемията от COVID-19

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Новини

Европейската комисия публикува съобщение относно краткосрочни мерки за готовност за бъдещи епидемични взривове от COVID-19 в ЕС

Съобщението, в което се описват тези мерки, беше изпратено на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Европейския комитет на регионите.

Прочетете информационния документ за съобщението

Този информационен документ съдържа преглед на мерките, които се вземат, за да се укрепи готовността в краткосрочен план за справяне с евентуални бъдещи епидемични взривове от COVID-19 в ЕС. Документът е достъпен на всички езици на ЕС.

Видеоматериали: Готовност за евентуални бъдещи епидемични взривове от COVID-19

Научете какви мерки се предприемат в кратък информационен видеоматериал и вижте видеоматериалите от пресконференцията от 15 юли относно готовността, в която участва комисарят по здравеопазването Стела Кириакиду.

Комисията пуска онлайн Re-Open EU — интерактивен инструмент за предоставяне на актуална информация за пътуващите в ЕС

Инструментът предоставя информация, полезна при планирането на пътувания и почивки в Европа, и помага на потребителите да останат здрави и в безопасност. Информацията се актуализира редовно и е достъпна на 24 езика.

Редовно актуализирана информация относно COVID-19 е достъпна на специалната уебстраница на ЕС, посветена на общественото здраве

Страницата се актуализира ежедневно, за да отразява постоянно променящата се ситуация. Там ще намерите и връзките към уебсайтовете на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и на СЗО.

Вижте всички доклади на Комитета за здравна сигурност относно пандемията от COVID-19

Комитетът за здравна сигурност има мандат за укрепване на координацията и споделяне на добри практики и информация за националните дейности за готовност. В неговите рамки държавите членки се консултират помежду си, за да координират националните действия в отговор на сериозни трансгранични заплахи за здравето.

Информационен документ на СЗО относно целите за устойчиво развитие: Управление на риска при извънредни ситуации, свързани със здравето (2019 г.)

Управлението на рисковете за здравето, предизвикани от извънредни ситуации и бедствия, изисква комбинация от мерки за предотвратяване, готовност, реагиране и възстановяване. Този информационен документ съдържа факти и цифри и информация за ангажиментите, поети от държавите членки за справяне с този проблем.

Проекти по линия на здравната програма

EU Healthy Gateways

Това съвместно действие има за цел да подкрепи сътрудничеството и координираните действия на държавите членки за подобряване на тяхната готовност и способността им за реагиране на входни пунктове, включително пристанища, летища и наземни контролно-пропускателни пунктове.

Други интересни връзки

Next Generation EU

Основната част от предложените от Европейската комисия мерки за възстановяване ще бъде реализирана чрез нов временен инструмент за възстановяване, наречен Next Generation EU, с финансов капацитет от 750 млрд. евро.

Механизъм за гражданска защита на ЕС

Координационен център за реагиране при извънредни ситуации

OpenWHO

OpenWHO е новата интерактивна интернет платформа на СЗО, която предлага онлайн курсове за подобряване на реакцията при извънредни ситуации, свързани със здравето.