Skip to main content
Public Health

Portāla “Veselība ES” e-jaunumi Nr. 258: Priekšplānā

Vesels gars: Eiropas Komisijas rīcība garīgās veselības jomā

Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības direktorāta direktors Džons F. Raiens stāsta par Komisijas darbu garīgās veselības jomā, arī par jaunu kopīgu rīcību šajā jomā un par jaunu ieinteresēto personu grupu ES veselības politikas platformā, kura īpaši pievēršas garīgās veselības jautājumiem Covid-19 gaismā.

Kādas izmaksas sabiedrībai rada slikta garīgā veselība?

Pirms diviem gadiem ziņojumā “Veselības stāvoklis Eiropas Savienībā” viena nodaļa bija veltīta garīgajai veselībai. Tā sniedza skaudrus datus par garīgo slimību radītajām izmaksām iedzīvotājiem un sabiedrībai. Garīgās veselības problēmas Eiropas Savienībā skar apmēram 84 miljonus cilvēku: vairāk nekā sesto daļu iedzīvotāju! Garīgo slimību seku dēļ tērētā kopsumma ir vairāk nekā 600 miljardi eiro, vairāk nekā 4 % no IKP, taču tikai trešā daļa šīs summas tiek tērēta tiešajai veselības aprūpei. Daudz lielāku cenu mēs maksājam netieši zaudētas nodarbinātības un ražīguma un lielāku sociālā nodrošinājuma izmaksu izteiksmē. Raugoties optimistiskāk, ieguldījums cilvēku labjutībā veido stingru pamatu ilgstspējīgākai ilglaicīgai ekonomikas izaugsmei un vispārējai iedzīvotāju veselībai!

Cik ilgi Komisija ir aktīvi darbojusies garīgās veselības jomā?

Mūsu iesaistei ir gandrīz divdesmit gadu vēsture. Pirmajā Zaļajā grāmatā tika uzsvērts, cik svarīgi ir veicināt garīgo veselību visiem, risināt garīgo slimību jautājumus un uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem vai invaliditāti. Tajā bija ierosināts arī izstrādāt Eiropas Savienībai paredzētu garīgās veselības informācijas, pētniecības un zināšanu sistēmu. Kopš tā laika esam atbalstījuši daudzas iniciatīvas, dalībvalstīs sadarbojoties ar ekspertiem, pilsonisko sabiedrību un politikas veidotājiem. Mums ir izdevies apkopot zināšanas un paraugpraksi jo īpaši tādās svarīgās jomās kā depresijas un pašnāvību profilakse, garīgās veselības integrēšana visās rīcībpolitikās, darbavietu un skolu iniciatīvas, e-veselības nozīme un kopienā balstīti pakalpojumi.

Kā Komisija palīdz jau tagad?

Mēs atbalstām dalībvalstu centienus veicināt garīgo veselību un labjutību, garīgās veselības profilaksi un laikus pavērt piekļuvi kvalitatīviem pakalpojumiem. Tas ir mūsu darbības pamatā. Vēlamies panākt īstus uzlabojumus ar savām zināšanām par visiedarbīgākajiem paņēmieniem, tādējādi aiztaupot dalībvalstīm vajadzību no jauna izgudrot riteni un dodot tām iespēju galveno uzmanību pievērst rezultatīvai rīcībai. Ar Komisijas Kopīgā pētniecības centra palīdzību mēs apzinām paraugpraksi, aptaujājam veselības ministrijas par to, kāda prakse ir visbūtiskākā, un atbalstām šādas prakses īstenošanu jomās, kuras dalībvalstis ir noteikušas par prioritārām.

Garīgās veselības jomā no iepriekšējos gados atbalstītām iniciatīvām esam izraudzījušies četrus īpašus prakses piemērus. Tagad ar Veselības programmas starpniecību spējam finansēt to plašāku īstenošanu, ieguldot līdz pat 8,4 miljoniem eiro. Tieši tagad tiek veidota Kopīga rīcība garīgās veselības jomā un tiek vērtēti divi projektu pieteikumi.

Mēs arī pieliekam visas pūles, lai atbalstītu ieinteresēto personu centienus mazināt Covid-19 ietekmi uz garīgo veselību. Tā ir nopietna problēma, ar kuru nāksies vēl diezgan ilgi nodarboties. Pandēmija mūs visus skar dažādā veidā, bet mums visiem jātiek galā ar spiedienu, ko rada pārvietošanās ierobežojumi, sociālā izolācija un raizes par pašu un tuvinieku veselību.

Tāpēc savā veselības politikas platformā esam izveidojuši telpu, kur ieinteresēto pušu organizācijas var sanākt kopā un apspriest bažas, ko izraisa pandēmijas slogs uz garīgo veselību, kā arī apmainīties ar garīgās veselības praksi un zināšanām par to. Vairāk nekā 60 dalībnieku darba rezultāti tiks izplatīti Veselības politikas platformas tīmekļsemināros; pirmo plānots rīkot vēlāk šajā mēnesī.

ES līmeņa darbības

Garīgā veselība

Eiropas Komisija. Veselība un pārtikas nekaitīgums

Veselības veicināšanas, slimību profilakses un nepārnēsājamu slimību pārvaldības koordinācijas grupa

Eiropas Komisija. Veselība un pārtikas nekaitīgums

Jaunumi

16. oktobrī notiks tīmekļseminārs par problēmām, ko rada Covid-19 ietekme uz garīgo veselību, un jaunām pieejām, kā to mazināt

Šis tīmekļseminārs tiks organizēts Veselības politikas platformā. To vadīs Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts un organizācija “Mental Health Europe” kā šīs tīmekļa grupas koordinators jautājumos par Covid-19 ietekmi uz garīgo veselību.

ES Veselības politikas platformā izveidots jauns tematiskais tīkls par Covid-19: atbalsts garīgajai veselībai

Šis Eiropas bezpeļņas organizāciju tīkls ir vieta, kur dalīties ar zināšanām un praksi attiecībā ar garīgās veselības jautājumiem, kas saistīti ar Covid-19, un izstrādāt tādu norādījumu dokumentu kopumu, ar kuru palīdzību Covid-19 pandēmijā risināt garīgās veselības aspektus. Pieprasiet piekļuvi platformai.

Pirmā Eiropas garīgās veselības nedēļa: 2020. gada 4.–10. maijs

Organizācija “Mental Health Europe” sāka pirmo Eiropas garīgās veselības informētības nedēļu ar devīzi “Kopīgiem spēkiem mums izdosies”, lai uzsvērtu garīgās veselības nozīmi Covid-19 krīzes laikā un pēc tās.

Jaunākie Eurofound apsekojuma “Dzīve, darbs un Covid-19” rezultāti liecina, ka pandēmijai ir satraucoša kumulatīvā sociālā un ekonomiskā ietekme uz cilvēku dzīvi.

Par viszemāko labjutības līmeni ziņo jaunieši un bezdarbnieki, kaut kopš pandēmijas sākuma stāvoklis ir nedaudz uzlabojies. Apmierinātība ar dzīvi un optimisms kopš aprīļa gan ir auguši, tomēr jaunieši joprojām jūtas izstumti no sabiedrības un joprojām ir pakļauti lielākam depresijas riskam.

2020. gadā Pasaules Garīgās veselības dienā galvenā uzmanība ir pievērsta tēmai “Garīgā veselībai ikvienam: vairāk investīciju, labāka piekļuve”

Šo globālo pasākumu organizē Pasaules Garīgās veselības federācija ar mērķi tuvināt stāvokli, kur garīgās veselības aprūpes nozīme ir vispāratzīta un tā ir vispārpieejama, galveno uzmanību pievēršot informētībai, interešu pārstāvībai, piekļūstamībai un rīcībai.

PVO Eiropas reģionālais birojs izveidos garīgās veselības koalīciju, lai atbalstītu sistēmas reformas un atlabšanu pēc Covid-19

PVO Eiropas reģionālais birojs ir sācis jaunu garīgajai veselībai veltītu pamatiniciatīvu, kura plašā koalīcijā pulcēs garīgās veselības līderus, aktīvistus, pakalpojumu lietotājus un citus partnerus, lai uzlabotu garīgās veselības politiku un praksi.

Daudzpusējas platformas darbseminārs par paraugpraksi un izmantojamiem pētniecības rezultātiem garīgās veselības jomā

Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra telpās Isprā notika daudzpusējas platformas darbseminārs, kurā tika demonstrēti paraugprakses piemēri un izmantojami pētniecības rezultāti garīgās veselības jomā.

Veselības programmas projekti

Tiek izstrādāta jauna kopīga rīcība attiecībā uz garīgo veselību un izvērtēti projekti

Termiņš uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus ir beidzies. Tiek izvērtēti un izstrādāti priekšlikumi, kuru uzdevums ir, izmantojot ES Veselības programmas 2020. gada darba plānu, garīgās veselības jomā ieviest paraugpraksi.

Citas noderīgas saites

Eurostat: statistika par garīgo veselību un ar to saistītiem jautājumiem

Vai zinājāt, ka 2016. gadā Eiropas Savienībā 3,7 % nāves gadījumu bija saistīti ar garīgiem un uzvedības traucējumiem? Ar papildu statistiku par garīgo veselību var iepazīties attiecīgajā Eurostat tīmekļlapā.

Mental Health Europe

Eiropas Psihiatrijas asociācija

Gamian — Eiropa

EUFAMI – Atbalsts garīgās veselības problēmu skartām ģimenēm

Euronews”: ziņas par garīgo veselību