Skip to main content
Public Health

Veselības veicināšanas, slimību profilakses un nepārnēsājamu slimību pārvaldības koordinācijas grupa

Lai palīdzētu valstīm sasniegt ilgtspējīgas attīstības sabiedrības veselības aizsardzības mērķus, Eiropas Komisija ir izveidojusi Veselības veicināšanas, slimību profilakses un nepārnēsājamu slimību pārvaldības koordinācijas grupu (“koordinācijas grupa”).

Koordinācijas grupa sniedz Komisijai padomus un speciālas zināšanas, lai izstrādātu un īstenotu darbības veselības veicināšanas jautājumos un nepārnēsājamo slimību pārvaldības jomā. Tā veicina arī attiecīgās pieredzes, politikas pasākumu un prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.

Koordinācijas grupas darbības

Koordinācijas grupas darbības atvieglina tādas paraugprakses īstenošanu ES valstīs, kuras pamatā ir pārbaudīti dati, un mērķis ir nodrošināt jaunāko konstatējumu un atziņu pielietojumu praksē.

Koordinācijas grupa konsultē Komisiju par paraugprakses izvēli un labāku pētniecības rezultātu izmantošanu, lai pārnestu un paplašinātu tos valsts un Eiropas līmenī. ES veselības programma vai citi ES finanšu instrumenti atbalsta paraugprakses īstenošanu un pārnešanu.

Šajā procesā Komisija iepazīstina koordinācijas grupu ar pārbaudītām politikām un pieejām, kas izvēlētas saskaņā ar valsts un ES prioritātēm un pamatojas uz iepriekš noteiktiem kritērijiem. ES valstis norāda, kuras no šīm politikām vai pieejām tās būtu ieinteresētas ieviest vai paplašināt. Komisija izsludina atklātus uzaicinājumus attiecībā uz paraugpraksi saskaņā ar koordinācijas grupas (SGPP) prioritātēm. Uzaicinājumi ir pieejami Paraugprakses portālā. Pēc tam Komisija nosaka labākos veidus, kā, izmantojot visus Komisijas rīcībā esošos instrumentus, atbalstīt šo politiku īstenošanu.

Koordinācijas grupu vada Komisija, un tās locekļi ir dalībvalstu pārstāvji. Komisijas lēmumā, ar ko izveido šo ekspertu grupu, ir sniegta papildu informācija par tās lomu un darbības jomām.

Komisija var izveidot arī apakšgrupas specifisku jautājumu izskatīšanai. Šīs grupas tiek izveidotas uz noteiktu laiku, pamatojoties uz mandātiem, kurus nosaka vienojoties. Tās sagatavo ziņojumu Koordinācijas grupai.

Paraugprakses īstenošana

Uzturs un fiziskā aktivitāte:

Retās slimības:

Garīgā veselība:

Vēzis:

  • ES kolorektālā vēža skrīnings – vadlīniju īstenošana skrīninga programmu ietvaros Itālijā, Slovākijā un Rumānijā (tehniskā atbalsta instruments)
    Saistītā informācija: Veselība un ilgtermiņa aprūpe (europa.eu)

Integrētā aprūpe:

Politikas īstenošana

Darbs ir veikts vairākās, jo īpaši šādās jomās:

Koordinācijas grupa jau ir atlasījusi virkni politikas pasākumu, kurus sākotnēji īstenos vairākās ES valstīs, un tagad tā izraugās nākamās prioritārās jomas paraugprakses īstenošanai. Tās darbība būs saistīta arī ar PVO un ESAO jau notiekošo darbu.

Šajā jomā ieinteresētās personas var aktīvi piedalīties diskusijās, izmantojot Veselības politikas platformu, jo īpaši nepārnēsājamo slimību tīklu.

Resursi

Koordinācijas grupas darbs tiks atbalstīts ar veselības veicināšanas un profilakses tiešsaistes resursiem un tādiem nepārnēsājamo slimību pārvaldības resursiem kā: