Skip to main content
Public Health

Expertgrupp för folkhälsa

Expertgruppen för folkhälsa ger kommissionen råd om folkhälsa och hälsosystem vad gäller icke-överförbara sjukdomar och överförbara sjukdomar, t.ex. hiv/aids, tuberkulos och hepatit. Expertgruppen kommer också att ge råd om hur man kan hantera utmaningar som rör vaccination och antibiotikaresistens.

Kommissionen är ordförande i expertgruppen för folkhälsa och medlemmarna är företrädare för medlemsländernas hälsoministerier. I kommissionens beslut om inrättandet av expertgruppen kan du läsa mer om gruppens uppgifter och verksamhet.

Kommissionen kan också inrätta tillfälliga undergrupper för särskilda frågor. Dessa tidsbegränsade undergrupper rapporterar till expertgruppen för folkhälsa.

Undergrupperna om cancerfrågor och icke-överförbara sjukdomar som inrättats under styrgruppen för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara sjukdomar kommer att fortsätta som undergrupper till expertgruppen för folkhälsa.

Insatser

Expertgruppen för folkhälsa kommer att bygga vidare på det arbete som utförts av styrgruppen för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara sjukdomar inom ett antal områden, särskilt följande:

Resurser

Expertgruppens arbete kommer att stödjas genom folkhälsoresurser, som följande: