Skip to main content
Public Health

Psykisk hälsa

Vår psykiska hälsa påverkas av många faktorer, bland annat genetiska anlag, socioekonomisk bakgrund, negativa erfarenheter från barndomen, kroniska medicinska tillstånd och alkohol- eller narkotikamissbruk.

Psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande är därför sammanlänkade frågor som påverkas av policyer och åtgärder inom många olika sektorer, t.ex. utbildning, hälsa, sysselsättning, social inkludering och fattigdomsbekämpning.

Allt hänger ihop: utan tillräckligt förebyggande arbete, stöd och behandling när det gäller psykisk hälsa ökar risken för sämre utbildning eller arbetslöshet.

Personer som har god psykisk hälsa kan förverkliga sig själva, skapa relationer med andra människor, bidra till samhällslivet och vara produktiva på arbetsplatsen. De kan också klara av normala påfrestningar, sorger och bakslag i livet.

Även före covid-19-pandemin var den psykiska ohälsan en källa till oro. I ett särskilt kapitel i rapporten Health at a Glance Europe 2018 framhålls att omkring 84 miljoner människor i hela EU lider av psykisk ohälsa. Den totala kostnaden för psykisk ohälsa uppskattas till mer än 4 % av BNP (eller över 600 miljarder euro) i hela EU (28 länder när rapporten offentliggjordes).

Psykisk hälsa och covid-19

Pandemin har försämrat den psykiska hälsan bland befolkningen, då många känner sig rädda, isolerade och osäkra, har förlorat stabilitet och inkomster och mist närstående.

I rapporten Health at a Glance Europe 2020 konstateras att covid-19-pandemin och den efterföljande ekonomiska krisen har ökat den psykiska påfrestningen för människor, med tecken på ökad stress, ångest och depression. Ungdomar och låginkomsttagare är särskilt utsatta. En av pandemins betydande negativa effekter är att personer som redan lider av psykisk ohälsa inte har haft tillgång till den vård de behöver.

Covid-19-pandemin utgör en allt mer komplex utmaning för den psykiska hälsan. GD Hälsa och livsmedelssäkerhet har skapat ett särskilt nätverksutrymme på sin folkhälsoplattform, där hälso- och samhällsorganisationer kan utbyta erfarenheter och kunskap om psykisk hälsa i samband med covid-19.

Det virtuella nätverket samordnas av Mental Health Europe och fokuserar på behoven hos utsatta grupper som hemlösa, personer som redan lider av psykisk ohälsa och äldre personer. Webbplatsen har också ett virtuellt bibliotek.

Ett första webbinarium där man meddelade resultaten av en första kartläggning hölls den 16 oktober 2020, med fokus på vårdpersonalens psykiska hälsobehov.

Vad gör EU?

EU-kommissionen har länge värnat om befolkningens psykiska hälsa, vilket kan ses i den här översikten över tidigare åtgärder.

Kommissionens arbete med icke-överförbara sjukdomar och psykisk hälsa bygger på internationella policyramar, framför allt FN:s mål för hållbar utveckling och Världshälsoorganisationens nio frivilliga globala mål om icke-smittsamma sjukdomar. Kommissionens insatser ska stödja och komplettera EU-ländernas politik.

Styrgruppen för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara sjukdomar (en expertgrupp med företrädare för EU-ländernas hälsoministerier) inrättades formellt 2018 för att hjälpa EU-länderna att nå de hälsorelaterade målen för hållbar utveckling.

Kommissionen lägger för styrgruppen fram bästa praxis och strategier som valts ut i enlighet med nationella prioriteringar och EU-prioriteringar. EU-länderna anger sedan vilka lösningar de är intresserade av att genomföra eller bygga vidare på.

Öppna och riktade ansökningsomgångar offentliggörs på portalen för bästa praxis. Där finns också en översikt över metoder som kartlagts och spritts i samband med åtgärder som samfinansieras genom hälsoprogrammen.

År 2018 valde styrgruppen ut psykisk hälsa som ett prioriterat område för bästa praxis. I maj 2019 presenterades ett preliminärt urval för EU-länderna, som sedan rangordnade metoderna enligt sina nationella prioriteringar.

Ekonomiskt stöd har gjorts tillgängligt via hälsoprogrammets årliga arbetsplan för 2020 för att medfinansiera genomförandet av tre lösningar som rangordnades högst:

  • en reform av systemet för psykisk hälsa med inriktning på att stärka klientcentrerade samhällsbaserade tjänster, utvecklad i Belgien
  • ett nationellt flernivåprogram för förebyggande av självmord, utvecklat i Österrike
  • ett stegvist interventionsprogram för att bekämpa depression, utvecklat genom europeiskt samarbete.

Ett förslag till gemensam åtgärd (ImpleMENTAL) för att genomföra reformen av systemet för psykisk hälsa och exemplen på förebyggande av självmord ska tas fram under 2021. Det stegvisa interventionsprogrammet för att bekämpa depression kommer att genomföras via EEAD Best project.

Syftet med EU:s insatser på området psykisk hälsa är att stödja verkliga, konkreta insatser i medlemsländerna.

Läs mer

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: