Skip to main content
Public Health

Mental sundhed

Mental sundhed påvirkes af mange faktorer, herunder genetisk disposition, socioøkonomisk baggrund, negative barndomsoplevelser, kroniske lidelser eller misbrug af alkohol eller narkotika.

Mental sundhed og trivsel er derfor indbyrdes forbundne spørgsmål, der påvirkes af politikker og tiltag inden for en række sektorer, herunder uddannelse, sundhed, beskæftigelse, social inklusion og bestræbelser på at bekæmpe fattigdom.

Faktorerne er gensidigt afhængige af hinanden: Hvis mental sundhed ikke fremmes og behandles, stiger risikoen for dårligere uddannelse eller arbejdsløshed.

Hvis man er mentalt sund, betyder det, at man er i stand til at realisere sig selv, ikke har problemer med at etablere relationer til andre mennesker, bidrager til fællesskabet og er produktiv på arbejdspladsen. En mentalt sund person er også i stand til at overvinde dagligdagens udfordringer, sorger og generel modstand i livet.

Allerede før covid-19-pandemien gav den europæiske befolknings mentale helbred anledning til bekymring. I et kapitel i rapporten Health at a Glance Europe 2018 anføres det, at problemer med mental sundhed påvirker omkring 84 millioner mennesker i hele EU. De samlede omkostninger til psykiske lidelser anslås at udgøre mere end 4 % af de 28 EU-landes BNP (600 milliarder euro).

Mental sundhed og covid-19

Pandemien har generelt haft en negativ indflydelse på vores mentale sundhed. Den har skabt frygt, isolation og usikkerhed, resulteret i tab af stabilitet og indtægter og dødsfald i familien.

Irapporten Health at a Glance Europe 2020blev det bemærket, at covid-19-pandemien og den efterfølgende økonomiske krise har belastet borgernes mentale helbred og har ført til en stigning i antallet af mennesker, der er blevet ramt af stress, angst og depression. Det er især gået ud over unge og personer i lavindkomstgrupper. Afbrudte behandlingsforløb for personer med allerede eksisterende mentale sygdomme udgør en betydelig del af pandemiens negative indvirkning på befolkningens mentale sundhed.

De negative virkninger på den mentale sundhed, som covid-19-pandemien har, bliver stadig mere komplekse. Generaldirektoratet for sundhed og fødevaresikkerhed, GD SANTE, har oprettet et særligt netværk på sin platform for sundhedspolitik, hvor sundhedsorganisationer og sociale interesseorganisationer kan udveksle specifik praksis og viden om mental sundhed i forbindelse med covid-19.

Dette virtuelle netværk, der koordineres af Mental Health Europe, fokuserer på de behov, som sårbare grupper, såsom hjemløse, personer med allerede eksisterende lidelser og ældre, har. Webstedet har også et virtuelt bibliotek.

Det første webinar til udveksling af resultaterne af den indledende kortlægning blev afholdt den 16. oktober 2020. Der var her fokus på sundhedspersonalets mentale sundhedsbehov.

Der skal handles

Europa-Kommissionen har længe været engageret i at forbedre befolkningens mentale sundhed, hvilket kan ses ud fra en oversigt over tidligere aktiviteter.

Kommissionens arbejde med ikkeoverførbare sygdomme og mental sundhed bygger på internationale politikrammer, især FN's mål for bæredygtig udvikling og de ni frivillige globale mål, der er fastsat af Verdenssundhedsorganisationen, for ikkeoverførbare sygdomme. Kommissionen arbejder målrettet for at støtte og supplere EU-landenes politikker.

Styringsgruppen vedrørende Sundhedsfremme, Sygdomsforebyggelse og Håndtering af Ikkeoverførbare Sygdomme (SGFF — en ekspertgruppe med repræsentanter for EU-landenes sundhedsministerier) blev formelt nedsat i 2018 for at hjælpe medlemsstaterne med at nå sundhedsmålene i FN's mål for bæredygtig udvikling.

Kommissionen forelægger den bedste praksis og de bedste tilgange, der er udvalgt ud fra nationale og EU's prioriteter, for styringsgruppen. EU-landene angiver derefter, hvilken praksis og tilgang de er interesserede i at bruge, evt. i stor skala.

Åbne og målrettede indkaldelser af forslag til bedste praksis offentliggøres på portalen for bedste praksis. Her kan man også få et overblik over den praksis, der er indsamlet og videregivet under de tiltag, som medfinansieres af sundhedsprogrammerne.

I 2018 prioriterede SGFF gennemførelsen af bedste praksis inden for mental sundhed. I maj 2019 blev der forelagt en foreløbig udvælgelse af bedste praksis for EU-landene, som derefter rangordnede dem ud fra, hvor relevante de var for deres nationale prioriteter.

Der er blevet stillet finansiel støtte til rådighed via sundhedsprogrammets årlige arbejdsplan for 2020. Støtten skal samfinansiere gennemførelsen af de tre praksisser, der blev prioriteret højest:

  • en reform af systemet for mental sundhed med fokus på at styrke kundecentrerede lokale tjenester, som det ses i Belgien
  • et nationalt program på flere niveauer for at forebygge selvmord, som det ses i Østrig
  • et trinvist hjælpeprogram til at bekæmpe depression, der er udviklet gennem europæisk samarbejde.

Et forslag til et fælles tiltag (ImpleMENTAL), der skal gennemføre reformen af systemet for mental sundhed og forebygge selvmord, iværksættes i 2021. Det trinvise hjælpeprogram til bekæmpelse af depression vil blive gennemført via projektet EAAD-Best.

Målet med EU's indsats inden for mental sundhed er at støtte konkrete tiltag de steder, der betyder mest for EU-landene.

Tilhørende oplysninger

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: