Skip to main content
Public Health

Mielenterveys

Mielenterveyteen vaikuttavat monet tekijät, kuten geneettinen alttius, sosioekonominen tausta, lapsuuden kokemukset, krooniset sairaudet sekä alkoholin tai huumeiden käyttö.

Mielenterveys ja hyvinvointi liittyvät siis tiiviisti toisiinsa, ja niihin vaikuttavat politiikat ja toimet monella eri alalla, kuten koulutuksessa ja terveydenhuollossa, työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä sekä köyhyyden torjunnassa.

Suhde on vastavuoroinen: ilman mielenterveysongelmien riittävää ehkäisyä, tukea ja hoitoa yksilöiden riski pudota koulutuksesta tai joutua työttömäksi kasvaa.

Hyvä mielenterveys luo perustan itsensä toteuttamiselle, ihmissuhteiden luomiselle, omassa yhteisössä toimimiselle ja tuottavalle työnteolle. Henkinen tasapaino auttaa myös selviytymään elämän normaaleista ongelmista, suruista ja takaiskuista.

Väestön mielenterveyden tila oli Euroopassa huolestuttava jo ennen koronaviruspandemiaa. Health at a Glance Europe 2018 -raportin mukaan mielenterveysongelmat koskettavat noin 84 miljoonaa ihmistä EU:ssa. Mielenterveysongelmista aiheutuu EU:n tasolla vuosittain arviolta yli 600 miljardin euron kokonaiskustannukset eli yli 4 prosenttia BKT:stä. (Raportin julkaisun aikaan EU:ssa oli 28 jäsenmaata.)

Mielenterveys ja covid-19

Koronaviruspandemia on pahentanut mielenterveysongelmia, sillä se on aiheuttanut pelkoa, lisännyt eristyneisyyttä, turvattomuutta, epävarmuutta ja toimeentulo-ongelmia, ja moni on menettänyt läheisiään taudille.

Health at a Glance Europe 2020 -raportin mukaan pandemia ja sitä seurannut talouskriisi ovat aiheuttaneet suurta rasitetta ihmisten henkiselle hyvinvoinnille: stressi, ahdistuneisuus ja masennus ovat lisääntyneet. Nuorten ja pienituloisten riski sairastua on kasvanut. Suuri osa pandemian mielenterveydelle aiheuttamista kielteisistä vaikutuksista johtuu siitä, että jo aiemmin mielenterveysongelmista kärsineet henkilöt eivät ole saaneet terveydenhuoltopalveluja aiempaan tapaan.

Pandemian aiheuttamat haasteet mielenterveydelle muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi. Komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto on perustanut terveyspolitiikkafoorumilleen terveys- ja sosiaalialan sidosryhmien organisaatioille erityisen osion, jossa ne voivat jakaa tietoa ja kokemuksia pandemiaan liittyvistä mielenterveystoimista.

Tämä Mental Health Europe -järjestön koordinoima virtuaalinen verkosto keskittyy haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tarpeisiin. Näihin ryhmiin kuuluvat mm. asunnottomat, ikääntyneet sekä henkilöt, joilla on jokin aiempi sairaus. Foorumilla on myös virtuaalikirjasto.

Alkukartoituksen jälkeen järjestettiin 16.10.2020 verkoston ensimmäinen verkkoseminaari, jossa keskityttiin terveydenhuollon työntekijöiden mielenterveyteen liittyviin tarpeisiin.

Toimet

Euroopan komissio on pitkäjänteisesti panostanut väestön mielenterveyden edistämiseen – ks. tiivistelmä aiemmista toimista.

Komission työ ei-tarttuvien tautien ja mielenterveyden alalla perustuu kansainvälisiin toimintakehyksiin, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Maailman terveysjärjestön (WHO) ei-tarttuvia tauteja koskeviin yhdeksään vapaaehtoiseen tavoitteeseen. Komission toimet keskittyvät EU-maiden toimintapolitiikkojen tukemiseen ja täydentämiseen.

EU-maiden terveysministeriöitä edustavista asiantuntijoista koostuva terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hallinnan ohjausryhmä perustettiin virallisesti vuonna 2018 tukemaan jäsenmaita kestävän kehityksen tavoitteisiin sisältyvien terveystavoitteiden saavuttamisessa.

Komissio esittelee ohjausryhmälle parhaita toimintatapoja ja -malleja, jotka on valittu kansallisten ja EU:n painopisteiden mukaan. EU-maat ilmoittavat, mitkä toimintapolitiikat ne haluaisivat ottaa käyttöön tai minkä käyttöä ne haluaisivat laajentaa.

Parhaiden käytäntöjen vaihtoon tarkoitetussa portaalissa julkaistaan sekä avoimia että kohdennettuja toimintakutsuja. Portaalissa esitetään myös yleiskatsaus käytännöistä, joita on kerätty ja levitetty EU:n terveysohjelmista yhteisrahoitetuissa toimissa.

Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hallinnan ohjausryhmä asetti vuonna 2018 mielenterveystoimet etusijalle parhaiden käytäntöjen täytäntöönpanossa. Toukokuussa 2019 EU-maille esiteltiin valittu joukko parhaita käytäntöjä, jotka maat luokittelivat kansallisten painopisteidensä mukaisesti.

EU:n terveysohjelman vuoden 2020 työsuunnitelman kautta on saatu taloudellista tukea kolmen tärkeimpänä pidetyn toimen täytäntöönpanon yhteisrahoitukseen:

  • Belgiassa kehitetty mielenterveysjärjestelmän uudistus, jossa keskitytään asiakaskeskeisten yhteisöllisten palvelujen vahvistamiseen
  • Itävallassa kehitetty monitasoinen kansallinen itsemurhien ehkäisyohjelma
  • eurooppalaisen yhteistyön avulla kehitetty vaiheittainen tukitoimiohjelma masennuksen hoitoon.

Vuonna 2021 aletaan toteuttaa mielenterveysjärjestelmien uudistuksia ja itsemurhien ehkäisyä tukevaa yhteistä tointa (ImpleMENTAL). Masennuksen hoidon tukitoimiohjelma toteutetaan EEAD Best -hankkeena.

EU:n mielenterveysalan toimilla pyritään tukemaan konkreettisia käytännön toimia jäsenmaissa.

Lisätietoa

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: