Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Duševné zdravie

Komplexný prístup k duševnému zdraviu

Duševné zdravie je neoddeliteľnou súčasťou zdravia. Je jednou z priorít Komisie, o čom svedčia opatrenia a projekty zamerané na zlepšenie duševného zdravia ľudí v EÚ aj mimo nej, ktoré Komisia v posledných 25 rokoch podporovala.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vo svojom prejave o stave Európskej únie za rok 2022 oznámila zámer Komisie predstaviť v roku 2023 novú iniciatívu v oblasti duševného zdravia.

Komisia prijala 7. júna 2023 oznámenie o komplexnom prístupe k duševnému zdraviu, ktoré pomôže členským štátom a zainteresovaným stranám prijať rýchle opatrenia na riešenie výziev v oblasti duševného zdravia.

Oznámenie je východiskovým bodom pre nový prístup. Po rozsiahlych konzultáciách s členskými štátmi, zainteresovanými stranami a občanmi bol vypracovaný komplexný prístup k duševnému zdraviu na úrovni EÚ, ktorý sa zameriava na prevenciu a do ktorého sú zapojené viaceré zainteresované strany.

V novom prístupe sa uznáva, že duševné zdravie ide nad rámec samotnej oblasti zdravia, a preto sa treba zamerať aj na oblasti ako vzdelávanie, digitalizácia, zamestnanosť, výskum, rozvoj miest, životné prostredie a klíma.

Iniciatíva vychádza z existujúcich politík, prístupov a opatrení. Oznámenie zahŕňa 20 hlavných iniciatív, v ktorých sa identifikujú možnosti financovania vo výške 1,23 miliardy eur a ktoré majú priamo a nepriamo podporiť členské štáty pri zabezpečovaní komplexného prístupu k duševnému zdraviu.

Situácia v oblasti duševného zdravia v Európe

Obavy, úzkosti a pocity depresie v dôsledku ničivých účinkov pandémie, útočnej vojny Ruska voči Ukrajine, klimatickej krízy, nezamestnanosti, rastúcich životných nákladov, tlakov digitálnej sféry a sociálnych médií zhoršili už aj tak zlú úroveň duševného zdravia, a to najmä u detí a mladých ľudí.

V správe Zdravie v skratke: Európa v roku 2018 sa zdôrazňuje, že problémy s duševným zdravím postihujú približne 84 miliónov ľudí v celej EÚ. Psychické problémy majú okrem osobného utrpenia aj finančné dôsledky pre našu spoločnosť. Celkové náklady spojené s problémami duševného zdravia sa v 27 krajinách EÚ a v Spojenom kráľovstve odhadujú na viac ako 4 % HDP (viac ako 600 miliárd eur).

Zo správy Zdravie v skratke za rok 2022 vyplynulo, že takmer každý druhý mladý Európan má nenaplnené potreby z hľadiska starostlivosti o duševné zdravie. Podiel mladých ľudí, ktorí hlásia príznaky depresie, sa pritom počas pandémie vo viacerých krajinách EÚ viac ako zdvojnásobil. 

Hoci mnohé krajiny zaviedli opatrenia zamerané na ochranu duševného zdravia mladých ľudí a starostlivosť oň, rozsah súčasných výziev si vyžaduje ďalšie kroky, aby táto generácia neostala trvalo poznačená. To si vyžaduje, aby sme za prvoradú začali považovať prevenciu, ktorej základom je bojovať proti behaviorálnym rizikovým faktorom, ako aj sociálnym, environmentálnym a obchodným determinantom a prijímať ambicióznejšie opatrenia na podporu zdravia a prevenciu chorôb.

Prehľad opatrení v oblasti duševného zdravia

Európska komisia sa dlhodobo venuje zlepšovaniu duševného zdravia obyvateľstva, čo potvrdzuje prehľad jej minulých činností.

Prehľad súčasných projektov:

1. Najlepšie postupy

Komisia podporuje členské štáty pri výmene najlepších postupov. Na tento účel bol zriadený portál s najlepšími postupmi ako register na uľahčenie zhromažďovania a výmeny najlepších postupov a ich uplatňovania v EÚ.

V roku 2018 členské štáty EÚ stanovili duševné zdravie za jednu z prioritných oblastí, v ktorých sa majú uplatňovať najlepšie postupy. V máji 2019 bol členským štátom EÚ predložený predbežný výber najlepších postupov. Tie jednotlivé krajiny zoradili podľa relevantnosti na základe svojich vnútroštátnych priorít. Tri postupy, ktoré získali najvyššie hodnotenie, sa realizujú vďaka finančnej podpore z ročného pracovného plánu na rok 2020 v rámci tretieho programu v oblasti zdravia. Patria medzi ne:

 • reforma systému v oblasti duševného zdravia zameraná na posilnenie komunitných služieb pre klientov, ktorá bola vypracovaná v Belgicku,
 • viacúrovňový národný program prevencie samovrážd vypracovaný v Rakúsku,
 • viacfázový intervenčný program na boj s depresiami vypracovaný v rámci európskej spolupráce.

Práca v tejto oblasti sa začala v roku 2021 jednotnou akciou ImpleMENTAL, prostredníctvom ktorej sa zavádzajú prvky belgickej reformy systému v oblasti duševného zdravia a rakúskeho programu prevencie samovrážd. Na uvedenej akcii sa zúčastňuje celkovo 21 členských štátov (s finančným príspevkom vo výške 5,4 milióna eur). Intervenčný program na boj s depresiami sa realizuje prostredníctvom projektu najlepších postupov Európskej aliancie proti depresii, do ktorého je zapojených 10 členských štátov a ktorý podporuje Európska komisia finančným príspevkom vo výške 1,6 milióna eur.

Regionálny úrad WHO pre Európu podporuje úsilie jednotnej akcie ImpleMENTAL v oblasti odbornej prípravy a budovania kapacít prostredníctvom dohody o príspevku vo výške 1 milióna eur v rámci pracovného programu EU4Health na rok 2022.

V júni 2023 sa verejní výzva na predkladanie najlepších a sľubných osvedčených postupov v oblasti duševného zdravia. Tým sa podporí aj vykonávanie opatrení uvedených v oznámení o duševnom zdraví. Výzva bude zverejnená na týchto stránkach.

2. Iniciatíva „Spoločne zdravšie“

Komplexný prístup k duševnému zdraviu vychádza aj z iniciatívy Komisie v oblasti neprenosných ochorení – „Spoločne zdravšie“, ktorá bola predstavená v júni 2022. Cieľom tejto iniciatívy je podporovať členské štáty EÚ pri určovaní a vykonávaní účinných politík a opatrení zameraných na zníženie záťaže spojenej so závažnými neprenosnými ochoreniami, zlepšenie zdravia a duševnej pohody občanov a na znižovanie nerovností v oblasti zdravia.

Duševné zdravie a neurologické poruchy“ tvoria jednu z piatich kľúčových oblastí, ktorým sa táto iniciatíva venuje. Táto iniciatíva bola vypracovaná v spolupráci s členskými štátmi EÚ a so zainteresovanými stranami a podporuje vykonávanie opatrení s veľkým vplyvom v celej škále oblastí: od podpory duševnej pohody a proaktívnej prevencie až po sociálne začlenenie ľudí s dlhodobými ochoreniami. V oblasti duševného zdravia sa činnosť v rámci tejto iniciatívy zameria na štyri prioritné oblasti:

 • podpora priaznivých podmienok pre duševné zdravie a zvyšovanie odolnosti a zohľadňovanie duševného zdravia vo všetkých politikách,
 • podpora duševnej pohody a prevencia porúch duševného zdravia,
 • zlepšenie včasného a spravodlivého prístupu ku kvalitným službám v oblasti duševného zdravia,
 • ochrana práv, posilnenie sociálneho začlenenia a boj proti stigmatizácii spojenej s problémami duševného zdravia.

Príslušné kroky v týchto oblastiach už prebiehajú a budú pokračovať do roku 2027.

3. Budovanie kapacít

Súbežne s oznámením o duševnom zdraví vytvorila Komisia v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciouOrganizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj projekty s cieľom poskytnúť každému členskému štátu EÚ individualizovanú podporu vo forme technickej pomoci a budovania kapacít pri výmene a uplatňovaní najlepších postupov v oblasti duševného zdravia.

Financovanie projektov v oblasti duševného zdravia

Komisia poskytuje v rámci ročných pracovných programov EU4Health členským štátom a zainteresovaným stranám finančnú podporu na vykonávanie činností zameraných na prevenciu a riadenie otázok duševného zdravia. Za posledné tri roky sa už na projekty zamerané na aspekty verejného zdravia týkajúce sa duševného zdravia vrátane reformy systému v oblasti duševného zdravia pridelilo viac ako 30 miliónov eur.

Dňa 22. novembra 2022 bol prijatý pracovný program EU4Health na rok 2023, z ktorého sa bude aj naďalej poskytovať podpora pri riešení problematiky duševného zdravia a prevencii problémov s duševným zdravím. V rámci tohto pracovného programu bude k dispozícii viac ako 18 miliónov eur:  

 • Šesť miliónov eur bolo vyčlenených pre orgány členských štátov na spoluprácu v rámci jednotnej akcie zameranej na riešenie výziev v oblasti duševného zdravia.
 • 2,36 milióna eur je určených pre zainteresované strany na podporu projektov týkajúcich sa podpory duševného zdravia, prevencie a riešenia problémov s duševným zdravím.
 • Obe opatrenia sa zamerajú na obzvlášť zraniteľné skupiny, ako sú migranti, utečenci, Rómovia a osoby vysídlené z Ukrajiny.
 • Celkom 10 miliónov eur bolo pridelených na
  • projekty zamerané na riešenie psychických problémov onkologických pacientov a osôb, ktoré sa vyliečili z rakoviny, ako aj ich opatrovateľov a rodín a
  • vypracovanie európskeho kódexu duševného zdravia, ktorý posilní postavenie občanov, pomôže zvýšiť informovanosť o duševnom zdraví a zlepší zdravotnú gramotnosť.

Riadenie a správa

Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami s cieľom podporovať dobré duševné zdravie a predchádzať psychickým chorobám.

Spolupráca a výmena skúseností s členskými štátmi prebieha v podskupine pre duševné zdravie pôsobiacej v rámci expertnej skupiny pre verejné zdravie. Jej členovia dôrazne podporujú opatrenia v oblasti duševného zdravia s pridanou hodnotou EÚ.

Podpora a koordinácia zo strany Komisie im pomôže znížiť ľudské utrpenie, zlepšiť odolnosť a udržateľnosť ich systémov zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia, znížiť náklady pre hospodárstva a spoločnosti a pomôcť vybudovať a zabezpečiť zdravú pracovnú silu. To nám pomôže dosiahnuť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvojaciele WHO v oblasti neprenosných chorôb.

Pravidelná interakcia a spolupráca so všetkými kľúčovými zainteresovanými stranami sa bude uskutočňovať prostredníctvom špecializovanej siete pre duševné zdravie v rámci platformy politiky EÚ v oblasti zdravia.

Podpora Ukrajiny – duševné zdravie vysídlených osôb a utečencov

Utečenci a vysídlené osoby, najmä osoby, ktoré utekajú pred vojnou, ako sú vysídlené osoby z Ukrajiny, potrebujú psychickú podporu a včasnú pomoc, aby sme zmiernili ich utrpenie.

Komisia poskytla z programu EU4Health na pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny, ktorí naliehavo potrebujú podporu v oblasti duševného zdravia a zvládania traumy, viac ako 30 miliónov eur.

Konkrétne bola podpísaná dohoda o príspevku vo výške 28,4 milióna eur s Medzinárodnou federáciou spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca s cieľom pomôcť utečencom z Ukrajiny zvládať traumu, ktorú utrpeli, a ponúknuť im podporu v oblasti duševného zdravia. Medzi členské štáty EÚ, v ktorých Červený kríž vykonáva tieto projekty, patria Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Česko a Slovensko.

Na vysídlených Ukrajincov sa takisto zameriava výzva na predkladanie návrhov určená pre mimovládne organizácie v hodnote tri milióny eur. Táto výzva sa týka štyroch návrhov najlepších postupov na zlepšenie duševného zdravia a psychickej pohody migrantov a utečencov. Všetky štyri projekty sa začali v roku 2023.

Komisia okrem toho ponúka celý rad online kurzov a iných školiacich materiálov o zdraví migrantov prostredníctvom webových stránok virtuálnej akadémie ECDC a siete Migrácia a zdravie: odborná príprava odborníkov na platforme pre politiku v oblasti zdravia.

Tieto kurzy boli vypracované s podporou z tretieho programu v oblasti zdravia.

V snahe spojiť úsilie občianskej spoločnosti, skupín pacientov a zdravotníckych pracovníkov pri plnení zdravotných potrieb ukrajinskej spoločnosti a vysídlených osôb bola v rámci platformy pre politiku v oblasti zdravia zriadená sieť na podporu Ukrajiny, susedných členských štátov EÚ a Moldavska.

Duševné zdravie a COVID-19

Pandémia a jej následky zvýšili zaťaženie služieb v oblasti duševného zdravia.

V správe Zdravie v skratke: Európa v roku 2020 sa uvádza, že pandémia COVID-19 a následná hospodárska kríza sa negatívne odzrkadlili na duševnom zdraví občanov, čo potvrdzuje vyššia miera stresu, úzkosti a depresie. Za najrizikovejšie skupiny sa považujú mladí ľudia a ľudia s nižšími príjmami. Významnú časť negatívneho vplyvu pandémie na duševné zdravie predstavuje prerušenie zdravotnej starostlivosti o osoby, ktoré už duševnými poruchami trpeli.

Niekoľko mesiacov po vypuknutí pandémie vytvorilo Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín v rámci svojej platformy pre politiku v oblasti zdravia špecializovaný priestor pre zdravotnícke a sociálne organizácie na výmenu konkrétnych postupov a poznatkov v oblasti duševného zdravia súvisiacich s ochorením COVID-19. Táto virtuálna sieť, ktorú koordinuje organizácia Mental Health Europe, sa zameriava na potreby zraniteľných skupín, ako sú bezdomovci, ľudia s už existujúcimi poruchami a starší ľudia. Na platforme sa nachádza aj virtuálna knižnica.

Na podporu vykonávania najlepších postupov v praxi, ktoré majú priamy vplyv na úsilie riešiť výzvy v oblasti duševného zdravia súvisiace s pandémiou COVID-19, sa financujú dva projekty (Mentality a Step in).

Z ročného pracovného programu EU4Health na rok 2021 sa podporuje vykonávanie najlepších postupov v praxi, ktoré majú priamy vplyv na úsilie riešiť výzvy v oblasti duševného zdravia súvisiace s pandémiou COVID-19, vďaka finančnému príspevku Európskej komisie v celkovej výške 750 000 eur. Vybrané projekty sa mali začať realizovať na jeseň 2022.

Komisia ocenila komunitné iniciatívy zmierňujúce vplyv pandémie COVID-19 na duševné zdravie prostredníctvom udelenia Ceny EÚ v oblasti zdravia za rok 2021. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 4. mája 2022: víťazné iniciatívy a iniciatívy z užšieho výberu sú uvedené v brožúre o vplyve pandémie COVID-19 na duševné zdravie.