Skip to main content
Public Health

Duševné zdravie

Duševné zdravie je ovplyvnené mnohými faktormi, akými sú napríklad genetické predispozície, sociálno-ekonomické zázemie, nepriaznivé skúsenosti z detstva, chronické zdravotné stavy alebo nadmerné požívanie alkoholu alebo drog.

Duševné zdravie a pohoda sú preto vzájomne prepojené oblasti, na ktoré sa zameriavajú politické opatrenia v rôznych odvetviach vrátane vzdelávania, zdravia, zamestnanosti, sociálneho začleňovania a úsilia v boji proti chudobe.

Tento vzťah je vzájomný – bez primeranej prevencie, podpory a liečby duševného zdravia sa zvyšuje riziko nižšieho vzdelania alebo nezamestnanosti.

Človek, ktorý je duševne zdravý, má schopnosť sebarealizácie, možnosť jednoducho nadväzovať vzťahy s inými ľuďmi, zúčastňovať sa na verejnom živote a byť produktívnym v práci. Duševne zdravý jednotlivec je tiež schopný prekonať bežné napäté situácie, smútok a životné neúspechy.

Už pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19 bol stav duševného zdravia obyvateľstva v Európe znepokojujúci. V osobitnej kapitole správy Zdravie v skratke Európa 2018 sa zdôrazňuje, že problémy s duševným zdravím postihujú približne 84 miliónov ľudí v celej EÚ. Celkové náklady súvisiace s duševnými chorobami sa v 28 krajinách EÚ odhadujú na viac ako 4 % HDP, čo je viac ako 600 miliárd eur.

Duševné zdravie a COVID-19

Pandémia vyvolala strach, pocit izolácie, neistotu, stratu stability, príjmu a predovšetkým stratu blízkych osôb.

V správe Zdravie v skratke: Európa 2020 sa uvádza, že pandémia ochorenia COVID-19 a následná hospodárska kríza sa negatívne odzrkadlili na duševnom zdraví občanov, čo potvrdzuje vyššia miera stresu, úzkosti a depresie. Za najrizikovejšie skupiny sú považovaní mladí ľudia a ľudia s nižšími príjmami. Významnú časť negatívneho vplyvu pandémie na duševné zdravie predstavuje prerušenie zdravotnej starostlivosti o osoby, ktoré už duševnými poruchami trpia.

Výzvy v oblasti duševného zdravia, ktoré predstavuje pandémia COVID-19, sú čoraz zložitejšie. GR SANTE zriadilo v rámci svojej platformy pre politiku v oblasti zdravia špecializovaný priestor pre zdravotnícke a sociálne organizácie s cieľom vymieňať si konkrétne postupy a poznatky v oblasti duševného zdravia súvisiace s ochorením COVID-19.

Táto virtuálna sieť, ktorú koordinuje organizácia Mental Health Europe, sa zameriava na potreby zraniteľných skupín, ako sú bezdomovci, ľudia s už existujúcimi ochoreniami a starší ľudia. Na platforme sa nachádza aj virtuálna knižnica.

Dňa 16. októbra 2020 sa uskutočnil prvý webinár, ktorý bol zameraný na potreby zdravotníckych pracovníkov a poslúžil na výmenu výsledkov počiatočného mapovania v oblasti duševného zdravia.

Opatrenia

Európska komisia sa dlhodobo venuje zlepšovaniu duševného zdravia obyvateľstva, čo potvrdzuje prehľad jej minulých činností.

Opatrenia Komisie v oblasti neprenosných chorôb a duševného zdravia vychádzajú z medzinárodných politických rámcov, najmä z cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja a 9 globálnych dobrovoľných cieľov stanovených Svetovou zdravotníckou organizáciou v oblasti neprenosných chorôb. Úsilie Komisie sa zameriava na podporu a doplnenie politických opatrení krajín EÚ.

V roku 2018 bola formálne zriadená riadiaca skupina pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb (SGPP – expertná skupina zložená zo zástupcov ministerstiev zdravotníctva krajín EÚ), ktorá má podporovať členské štáty pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v oblasti zdravia.

Komisia predkladá riadiacej skupine najlepšie postupy a prístupy vybrané podľa priorít členských štátov a EÚ. Krajiny EÚ uvedú, ktoré z týchto metód a prístupov chcú vykonávať, resp. vykonávať v širšom rozsahu.

Otvorené, ako aj cielené výzvy na predkladanie najlepších postupov sa uverejňujú na portáli s najlepšími postupmi. Portál taktiež poskytuje prehľad postupov zhromaždených a poskytovaných počas akcií spolufinancovaných v rámci programov v oblasti zdravia.

V roku 2018 začlenila riadiaca skupina pre podporu a prevenciu medzi svoje priority taktiež oblasť duševného zdravia. V máji 2019 bol krajinám EÚ predložený predbežný výber najlepších postupov. Tie jednotlivé krajiny zoradili podľa relevantnosti na základe svojich vnútroštátnych priorít.

Prostredníctvom ročného pracovného plánu programu v oblasti zdravia na rok 2020 bola poskytnutá finančná podpora na spolufinancovanie vykonávania troch postupov, ktoré získali najvyššie hodnotenie:

  • reforma systému v oblasti duševného zdravia zameraná na posilnenie komunitných služieb pre klientov, ktorá bola vypracovaná v Belgicku,
  • viacúrovňový národný program prevencie samovrážd vypracovaný v Rakúsku,
  • viacfázový intervenčný program na boj s depresiami vypracovaný v rámci európskej spolupráce.

V roku 2021 sa zavádza návrh jednotnej akcie (ImpleMENTAL), v rámci ktorej sa bude vykonávať reforma systému v oblasti duševného zdravia a prevencie samovrážd. Viacfázový intervenčný program na boj s depresiami sa bude vykonávať v rámci projektu EEAD Best.

Cieľom úsilia EÚ v oblasti duševného zdravia je podpora vykonateľných opatrení v praxi tam, kde je to pre krajiny EÚ najdôležitejšie.

Súvisiace informácie

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: