Skip to main content
Public Health

Duševno zdravje

Na duševno zdravje vplivajo mnogi dejavniki, vključno z genskimi predispozicijami, socialno-ekonomskim ozadjem, negativnimi izkušnjami v otroštvu, kroničnimi zdravstvenimi stanji ali zlorabo alkohola in drog.

Duševno zdravje in dobro počutje sta zato povezani zadevi, na kateri vplivajo politike in ukrepi v različnih sektorjih, med drugim na področju izobraževanja, zdravja, zaposlovanja, socialnega vključevanja in prizadevanj za odpravo revščine.

Odnos je vzajemen: brez ustrezne skrbi za duševno zdravje, podpore in zdravljenja se povečuje tveganje za slabšo izobrazbo ali brezposelnost.

Duševno zdravje pomeni, da smo sposobni samouresničevanja, da zlahka vzpostavljamo odnose z drugimi, prispevamo k življenju v skupnosti in smo produktivni pri delu. Duševno zdrava oseba tudi lažje prenaša običajne napetosti, potrtost in življenjske pretrese.

Stanje duševnega zdravja prebivalstva v Evropi je bilo že pred izbruhom pandemije COVID-19 zaskrbljujoče. V posebnem poglavju poročila Pregled zdravstva: Evropa 2020 je navedeno, da ima težave z duševnim zdravjem približno 84 milijonov ljudi v EU. Skupni stroški za duševne težave v vseh 28 državah članicah EU so ocenjeni na več kot 4 % BDP ali več kot 600 milijard evrov.

Duševno zdravje in COVID-19

Pandemija COVID-19 je poslabšala stanje mnogih ljudi, saj je povzročila strah, osamitev, negotovost, izgubo stabilnosti, dohodka in izgubo bližnjih.

Poročilo Pregled zdravstva: Evropa 2020 kaže, da sta pandemija in z njo povezana gospodarska kriza še bolj obremenili duševno zdravje ljudi, ki se kaže v višjih stopnjah stresa, tesnobe in depresije. Povečanemu tveganju so najbolj izpostavljeni mladi in osebe z nižjimi dohodki. Negativne posledice pandemije na duševno zdravje so jasno opazne tudi v motnjah zdravstvene oskrbe oseb, ki so že prej imele duševne težave.

Izziv duševnega zdravja, ki ga je povzročila pandemija COVID-19, postaja čedalje bolj zapleten. GD SANTE je na svoji platformi za zdravstveno politiko vzpostavil namenski prostor za deležnike s področja zdravstvenega in socialnega varstva za izmenjavo praks in znanj o duševnem zdravju v zvezi s COVID-19.

Virtualna mreža, ki jo koordinira Evropska organizacija za duševno zdravje, se osredotoča na potrebe ranljivih skupin, kot so brezdomci, ljudje s predhodnimi obolenji in starejši. Na spletni strani je tudi virtualna knjižnica.

Prvi spletni seminar o izmenjavi rezultatov začetnega dokumentiranja je potekal 16. oktobra 2020. Udeleženci so posebej obravnavali potrebe zdravstvenih delavcev na področju duševnega zdravja.

Ukrepanje

Evropska komisija si že dolgo prizadeva izboljšati duševno zdravje ljudi, kakor je razvidno iz pregleda njenih preteklih dejavnosti.

Delo Komisije na področju nenalezljivih bolezni in duševnega zdravja temelji na mednarodnih okvirih politike, zlasti ciljih ZN za trajnostni razvoj in 9 svetovnih prostovoljnih ciljih, ki jih je za nenalezljive bolezni določila Svetovna zdravstvena organizacija. Komisija se osredotoča na podpiranje in dopolnjevanje politik držav EU.

Usmerjevalna skupina za spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni in obvladovanje nenalezljivih bolezni (strokovna skupina predstavnikov ministrstev za zdravje držav EU) je bila uradno ustanovljena leta 2018 za podporo državam članicam pri doseganju zdravstvenih ciljev na podlagi ciljev trajnostnega razvoja.

Komisija usmerjevalni skupini predstavlja najboljše prakse in pristope, izbrane v skladu z nacionalnimi prednostnimi nalogami in prednostnimi nalogami EU. Države EU nato navedejo, katere med njimi bi želele izvajati ali razširiti.

Odprti in ciljni razpisi za najboljše prakse so objavljeni na portalu dobrih praks. Portal zagotavlja tudi pregled praks, ki so bile zbrane in posredovane v okviru ukrepov, sofinanciranih v sklopu programov zdravja.

Usmerjevalna skupina je leta 2018 izbrala dušeno zdravje kot prednostno področje izvajanja najboljših praks. Ožji izbor najboljših praks je bil maja 2019 predstavljen državam EU, ki so jih nato razvrstile glede na pomembnost in svoje nacionalne prednostne naloge.

V letni delovni načrt zdravstvenega programa za leto 2020 je bila vključena finančna podpora za sofinanciranje izvajanja treh najbolje uvrščenih praks:

  • belgijska reforma sistema za zaščito duševnega zdravja s poudarkom na krepitvi storitev v skupnosti, prilagojenih strankam
  • avstrijski nacionalni program na več ravneh za preprečevanje samomorov
  • program postopne intervencije za boj proti depresiji, ki je nastal kot rezultat evropskega sodelovanja

Predlog za skupni ukrep (ImpleMENTAL) za uresničevanje reforme sistema za zaščito duševnega zdravja in preprečevanje samomorov se izvaja leta 2021. Program postopne intervencije za boj proti depresiji se bo izvajal prek projekta EEAD-Best.

EU si na področju duševnega zdravja prizadeva podpreti dejanske ukrepe v praksi na področjih, ki so za države EU najpomembnejša.

Sorodne informacije

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: