Skip to main content
Public Health

Duševní zdraví

Být duševně zdravý znamená mít schopnost seberealizace, navazovat vztahy s ostatními, účastnit se veřejného života a být produktivní v práci. Špatné duševní zdraví může mít dopad na průběh celého lidského života.

V projevu o stavu Evropské unie v září 2022 oznámila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová záměr Komise předložit v roce 2023 nový komplexní přístup k duševnímu zdraví. Uvedený návrh reaguje na závěry Konference o budoucnosti Evropy, které vyzývají k rozvoji iniciativ zaměřených na lepší porozumění otázkám duševního zdraví a nalezení způsobů, jak je řešit.

Již ve zprávě Stručný pohled na zdraví obyvatel Evropy z roku 2018 se poukazuje na skutečnost, že problémy s duševním zdravím postihují v celé Unii přibližně 84 milionů lidí. Kromě osobního utrpení, které tyto problémy způsobují, mají i finanční důsledky pro celou společnost. Celkové náklady na léčbu duševních onemocnění ve 27 zemích EU a Spojeném království přesahují dle odhadů 4 % HDP, což je více než 600 miliard eur.

Ze zprávy Stručný pohled na zdraví obyvatel Evropy z roku 2022 vyplývá, že téměř každý druhý mladý Evropan má pocit, že se mu nedostává náležité péče o duševní zdraví, přičemž podíl mladých lidí, kteří uváděli příznaky deprese, se během pandemie více než zdvojnásobil, a to hned v několika zemích EU. 

Mnoho zemí již zavedlo různá opatření na ochranu duševního zdraví mladých lidí, nicméně rozsah problému způsobeného pandemií vyžaduje další kroky. Jen tak se nám podaří předejít tomu, aby pandemie na této generaci zanechala trvalé následky. To si vyžaduje posun priorit směrem k prevenci: řešit rizikové faktory související s chováním a prostředím a zajistit intenzivnější činnost v oblasti propagace zdraví a prevence nemocí. Zpráva rovněž hovoří o zásadním významu raných zkušeností při utváření pevného zdraví a duševní vyrovnanosti v pozdějším životě. V tomto ohledu poukazuje zpráva na určité opodstatněné obavy. 

Duševní zdraví je ovlivňováno mnoha faktory, jako jsou genetická predispozice, socioekonomické zázemí, špatné zkušenosti z dětství, chronické zdravotní potíže nebo nadměrná konzumace alkoholu či drog.

Správnými kroky v oblastech, jako je vzdělávání, zaměstnanost nebo sociální ochrana, lze duševní zdraví a obecnou spokojenost pozitivně ovlivnit a zároveň posílit odolnost, a to zejména, pokud tak učiníme v raném věku. Složitost této problematiky je třeba vzít v úvahu při vypracovávání komplexního přístupu k duševnímu zdraví i při provádění účinných kroků ke zmírnění problémů v této oblasti.

Iniciativa „Společně za lepší zdraví“

Tento komplexní přístup k duševnímu zdraví vychází z iniciativy Komise s názvem „Společně za lepší zdraví“, která se týká nepřenosných nemocí a byla představena v červnu 2022. Jejím úkolem je podporovat země EU při určování a provádění účinných politik a opatření, jimiž lze snížit zátěž spojenou s hlavními nepřenosnými nemocemi, zlepšit zdraví a duševní pohodu občanů a zároveň snížit nerovností v oblasti zdraví.

Jednou z pěti klíčových oblastí, kterými se tato iniciativa zabývá, je právě duševní zdraví a neurologické poruchy. Iniciativa byla zformulována za spolupráce zemí EU a zúčastněných stran a podporuje realizaci zásadních opatření v nejrůznějších oblastech: od propagace duševní pohody a proaktivní prevence až po sociální začlenění osob s dlouhodobým onemocněním. V oblasti duševního zdraví se soustředí na čtyři prioritní oblasti:

  • podpora příznivých podmínek pro duševní zdraví a zvyšování odolnosti a realizace přístupu zohledňující oblast duševního zdraví ve všech politikách
  • podpora duševní pohody a prevence duševních poruch
  • zajištění lepšího včasného a zároveň rovného přístupu k vysoce kvalitním službám v oblasti duševního zdraví
  • ochrana práv, posílení sociálního začlenění a řešení stigmatizace psychických problémů

Opatření v těchto oblastech se již realizují a budou probíhat až do roku 2027.

Přehled opatření

Evropská komise se již delší dobu věnuje mimo jiné také zlepšování duševního zdraví obyvatelstva, jak je patrné z přehledu jejích dřívějších aktivit.

Opatření Evropské komise v oblasti nepřenosných nemocí a duševního zdraví vycházejí z mezinárodních politických rámců, zejména z cílů udržitelného rozvoje OSN a z 9 globálních dobrovolných cílů stanovených Světovou zdravotnickou organizací v oblasti nepřenosných nemocí. Úsilí Komise se zaměřuje na podporu zemí Unie a doplňování jejich politických opatření.

V roce 2018 byla formálně zřízena Řídicí skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí (expertní skupina složená ze zástupců ministerstev zdravotnictví zemí EU), jejímž cílem je podporovat členské státy při dosahování cílů udržitelného rozvoje v oblasti zdraví.

V roce 2018 zařadila řídicí skupina mezi své priority také duševní zdraví. V květnu 2019 předložila zemím EU předběžný výběr osvědčených postupů. Ty jim poté přiřadily důležitost v závislosti na svých vnitrostátních prioritách.

Tři osvědčené postupy, které získaly nejvyšší hodnocení, se provádějí s finanční podporou z ročního pracovního plánu třetího programu v oblasti zdraví na rok 2020. Jedná se o:

  • reformu systému péče o duševní zdraví, která se zaměřuje na zlepšení komunitních služeb pro klienty a jež byla vypracována v Belgii
  • víceúrovňový národní program prevence sebevražd vypracovaný v Rakousku
  • odstupňovaný intervenční program pro boj s depresí připravený v rámci evropské spolupráce

Práce v této oblasti byla zahájena v roce 2021, a to společnou akcí ImpleMENTAL, která zavádí určité prvky reformy systému duševního zdraví realizované v Belgii, jakož i rakouského programu prevence sebevražd. Účastní se jí celkem 21 zemí (za finanční podpory ve výši 5,4 milionu eur). Intervenční program pro boj proti depresi je prováděn prostřednictvím projektu Evropská aliance proti depresi (EEAD), jehož se účastní 10 zemí a který je podporován finančním příspěvkem Komise ve výši 1,6 milionu eur.

Regionální kancelář WHO pro Evropu podporuje činnost společné akce ImpleMENTAL v oblasti odborné přípravy a budování kapacit, a to v rámci pracovního plánu „EU pro zdraví 2022“ prostřednictvím dohody o příspěvcích v hodnotě 1 milion eur.

Při příležitosti Evropského roku mládeže vznikly dva nové projekty, jejichž cílem je zlepšit duševní zdraví dětí, mladých lidí a jejich rodin pomocí těchto osvědčených postupů :

  • sportovní podpůrný program zaměřený na zlepšení životních dovedností a sociálních, psychologických a emocionálních zdrojů u sociálně zranitelných dětí a dospívajících
  • dvoufázová intervence na podporu duševního zdraví a pohody mladých lidí a jejich rodin ve znevýhodněných situacích

Finanční příspěvek Komise na tuto činnost bude v rámci pracovního plánu „EU pro zdraví 2022“ činit celkem 8 milionů eur.

Podpora Ukrajiny – duševní zdraví vysídlených osob a uprchlíků

Na pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny, kteří naléhavě potřebují psychologickou podporu a pomoc se zvládnutím traumatu, uvolnila Komise 9 milionů eur z programu EU pro zdraví (EU4Health).

Konkrétně pak byla podepsána dohoda o příspěvcích ve výši 7 milionů eur s Mezinárodní federací Červeného kříže, díky níž se má přímo pomoci lidem, kteří z Ukrajiny uprchli, vyrovnat se s traumatizujícími zážitky a nabídnout jim psychologickou podporu. Zeměmi EU, v nichž Červený kříž takto působí, jsou Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Česko a Slovensko.

Na vysídlené osoby v rámci Ukrajiny se rovněž zaměřuje výzva nevládních organizací k předkládání návrhů v hodnotě 2 milionů eur, konkrétně pak na osvědčené postupy ke zlepšení duševního zdraví a duševní pohody migrantů a uprchlíků. Související činnost měla začít na podzim 2022.

Kromě toho Komise nabízí řadu online kurzů a dalších vzdělávacích materiálů o zdraví migrantů, a to prostřednictvím internetových stránek Virtual Academy ECDC a sítě Migrace a zdraví: odborná příprava odborníků na Platformě pro politiku v oblasti zdraví (Health Policy Platform).

Nabízené kurzy byly vypracovány s podporou třetího programu v oblasti zdraví.

Kromě toho byla v rámci Platformy pro zdravotní politiku zřízena síť na podporu Ukrajiny, sousedních členských států EU a Moldavska s cílem sdružit úsilí občanské společnosti, skupin pacientů a zdravotnických pracovníků a uspokojit zdravotní potřeby ukrajinské společnosti a vysídlených osob.

Související odkazy:

Duševní zdraví a covid-19

Koronavirová pandemie a její důsledky výrazně zvýšily poptávku po službách zaměřených na duševní zdraví.

Potvrzuje to i zpráva s názvem Health at a Glance Europe 2020, která uvádí, že pandemie covidu-19 a následná hospodářská krize se negativně podepsaly na duševním zdraví a spokojenosti obyvatelstva, což dokládá vyšší míra stresu a rozšířenost úzkostí a depresí. Za nejrizikovější skupiny se považují mladí lidé a lidé s nižšími příjmy. Významnou měrou se na negativních dopadech pandemie na duševní zdraví podílelo přerušení zdravotní péče pro osoby trpící duševním onemocněním.

Několik měsíců po vypuknutí pandemie zřídilo generální ředitelství Komise pro zdraví a bezpečnost potravin v rámci své platformy EU pro politiku v oblasti zdraví vyhrazené fórum pro organizace zúčastněných stran zabývající se zdravotními a sociálními službami. Zde mohou diskutovat o možných přístupech při řešení duševních potíží souvisejících s pandemií covidu-19 a sdílet své poznatky a zkušenosti. Tato virtuální síť, kterou koordinuje organizace Mental Health Europe, se zaměřuje na potřeby ohrožených skupin obyvatel, jako jsou bezdomovci, lidé s již existujícím onemocněním a starší lidé. Na platformě je rovněž umístěna virtuální knihovna.

Byly zřízeny granty na akce určené na podporu provádění osvědčených postupů v praxi, jež měly přímý dopad na řešení problémů v oblasti duševního zdraví během pandemie covidu-19.

Roční pracovní program EU4Health na rok 2021 podporuje provádění osvědčených postupů v praxi s přímým dopadem na řešení problémů v oblasti duševního zdraví během pandemie covidu-19, a to prostřednictvím finančního příspěvku Komise v celkové výši 750 000 eur. Projekty, které prostředky čerpaly, měly být zahájeny na podzim 2022.

Iniciativy místních komunit, které se zasadily o zmírnění dopad onemocnění COVID-19 na duševní zdraví, Komise ocenila formou Cen EU v oblasti zdraví za rok 2021. Slavnostní předání cen se konalo dne 4. května 2022: vítězné iniciativy a iniciativy, které se dostaly do užšího výběru, jsou představeny v brožuře o dopadu onemocnění COVID-19 na duševní zdraví.

Související informace