Skip to main content
Public Health

Duševní zdraví

Duševní zdraví je ovlivňováno mnoha faktory, jako jsou genetická predispozice, socioekonomické zázemí, špatné zkušenosti z dětství, chronické zdravotní potíže nebo nadměrná konzumace alkoholu či drog.

Duševní zdraví a pohoda jsou proto vzájemně propojené oblasti, na které se zaměřují politická opatření v řadě odvětví, včetně vzdělávání, zdravotnictví, zaměstnanosti, sociálního začleňování a úsilí o řešení chudoby.

Tento vztah je vzájemný – bez odpovídající prevence, podpory a léčby duševního zdraví se zvyšuje riziko horšího vzdělání nebo nezaměstnanosti.

Být duševně zdravý znamená schopnost seberealizovat se, snadno utvářet vztahy s jinými lidmi, účastnit se veřejného života a být produktivní v práci. Duševně zdravý jedinec je rovněž schopen překonat běžné napětí, zármutek a životní nezdary.

Již před vypuknutí pandemie covidu-19 byl stav duševního zdraví obyvatel Evropy důvodem k obavám. Příslušná kapitola zprávy Health at a Glance Europe 2018 zdůraznila, že problémy s duševním zdravím postihují v celé Unii přibližně 84 milionů lidí. Celkové náklady na léčbu duševních onemocnění v zemích EU přesahují dle odhadů 4 % HDP, což je více než 600 miliard eur.

Duševní zdraví a covid-19

Pandemie vyvolala strach, pocit izolace, nejistoty, ztrátu stability, příjmu a hlavně blízkých osob.

Zpráva s názvem Health at a Glance Europe 2020 uvádí, že pandemie covidu-19 a následná hospodářská krize se negativně podepsaly na duševní pohodě obyvatelstva, což dokládá vyšší míra stresu, úzkosti a deprese. Za nejrizikovější skupiny se považují mladí lidé a lidé s nižšími příjmy. Významnou část negativních dopadů pandemie na duševní zdraví představuje přerušení zdravotní péče pro osoby trpící duševním onemocněním.

Problémy v oblasti duševního zdraví, které pandemie covidu-19 způsobila, jsou stále složitější. GŘ SANTE zřídilo v rámci své platformy pro politiku v oblasti zdraví specializovaný prostor pro zdravotnické a sociální organizace, který slouží k výměně konkrétních postupů a poznatků v oblasti duševního zdraví souvisejících s onemocněním COVID-19.

Tato virtuální síť, kterou koordinuje organizace Mental Health Europe, se zaměřuje na potřeby ohrožených skupin obyvatel, jako jsou bezdomovci, lidé s již existujícím onemocněním a starší lidé. Na platformě je rovněž umístěna virtuální knihovna.

Dne 16. října 2020 se konal první webinář, který se zaměřil na potřeby zdravotnických pracovníků a posloužil ke sdílení výsledků výchozího mapování v oblasti duševního zdraví.

Opatření

Evropská komise se již delší dobu věnuje mimo jiné také zlepšování duševního zdraví obyvatelstva, jak je patrné z jejích dřívějších aktivit.

Opatření Evropské komise v oblasti nepřenosných nemocí a duševního zdraví vycházejí z mezinárodních politických rámců, zejména z cílů udržitelného rozvoje OSN a z 9 globálních dobrovolných cílů stanovených Světovou zdravotnickou organizací v oblasti nepřenosných nemocí. Úsilí Komise se zaměřuje na podporu a doplňování politických opatření zemí Unie.

V roce 2018 byla formálně zřízena Řídicí skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí (expertní skupina složená ze zástupců ministerstev zdravotnictví zemí EU), jejímž cílem je podporovat členské státy při dosahování cílů udržitelného rozvoje v oblasti zdraví.

Komise předkládá řídící skupině osvědčené postupy a přístupy vybrané podle priorit členských států a EU. Členské země pak samy sdělí, které postupy by rády implementovaly nebo rozšířily.

Otevřené i cílené výzvy k předkládání osvědčených postupů jsou zveřejňovány na portálu dobré praxe. Ten rovněž nabízí přehled postupů shromážděných a předávaných během akcí spolufinancovaných v rámci programů pro oblast zdraví.

V roce 2018 zařadila řídicí skupina mezi své priority také duševní zdraví. V květnu 2019 předložila zemím EU předběžný výběr osvědčených postupů. Ty jim poté přiřadily důležitost v závislosti na svých vnitrostátních prioritách.

Prostřednictvím ročního pracovního plánu programu pro oblast zdraví na rok 2020 byla poskytnuta finanční podpora na spolufinancování realizace tří osvědčených postupů, které se umístily v čele žebříčku:

  • reforma systému péče o duševní zdraví, která se zaměřuje na zlepšení komunitních služeb pro klienty a jež byla vypracována v Belgii
  • víceúrovňový národní program prevence sebevražd vypracovaný v Rakousku
  • odstupňovaný intervenční program pro boj s depresí připravený v rámci evropské spolupráce

V roce 2021 se realizuje návrh společné akce (ImpleMENTAL), v jejímž rámci se bude provádět reforma systému péče o duševní zdraví a příklady prevence sebevražd. Odstupňovaný intervenční program pro boj s depresí bude realizován prostřednictvím projektu EEAD Best.

Cílem úsilí EU v oblasti duševního zdraví je podpořit realizovatelná opatření v praxi tam, kde je to pro země EU nejdůležitější.

Související informace

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: