Skip to main content
Public Health

Zpravodaj Zdraví v EU č. 228 – Téma

Využívají občané EU výhod směrnice o přeshraniční zdravotní péči?

Andrzej Rys, ředitel odpovědný za zdravotní systémy, zdravotnické prostředky a inovace na Generálním ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise, v rozhovoru s námi uvedl, že směrnice o přeshraniční zdravotní péči vede k posílení spolupráce mezi zdravotnickými systémy a objasňuje práva pacientů v případech, kdy čerpají zdravotní péči v jiné zemi Evropské unie. Jelikož se jedná o předpis, který má značný vliv na zdravotnictví v zemích EU, měl by více vejít ve známost.

K jakým závěrům dospěla tříletá zpráva Komise?

Pokud hovoříme o získaných zkušenostech, je třeba uvést, že cílem směrnice není motivovat pacienty k tomu, aby se zapojili do „zdravotního cestovního ruchu“, ale k tomu, aby pacienti měli možnost využívat svých práv, tedy aby dostali nejvhodnější dostupnou léčbu a mohli využívat služeb odborníků, i když to často není možné bez zbytečného prodlení v domovské zemi.

Co doposud směrnice přinesla?

Směrnice zvýšila právní jistotu a objasnila práva týkající se přeshraničních i domácích pacientů. To pomohlo nejen pacientům samotným, ale také příslušným vnitrostátním orgánům.

Směrnice rovněž umožnila členským státům upevnit soudržnost mezi příhraničními regiony a prohloubit spolupráci v oblasti elektronického zdravotnictví a evropských referenčních sítí pro vzácná a komplexní onemocnění. Všech 24 evropských referenčních sítí, které byly vytvořeny v březnu 2017 ve Vilniusu, umožní zlepšit diagnostiku a léčbu vzácných onemocnění. Spolupráce a sdružování zdrojů umožní další objevy ve výzkumu. V těchto oblastech jsme již dosáhli významného pokroku. Jsem velmi rád, že evropské referenční sítě představují konkrétní příklad přidané hodnoty EU a přínosů pro Evropu, pokud se rozhodneme probořit sila a spojit své síly v tematických oblastech, spíše než pracovat individuálně.

Co vše je ještě třeba udělat?

I v následujícím období budou pokračovat kontroly souladu a shody zdravotnických systémů a také dialogy s členskými státy. Budeme rovněž více využívat údaje o mobilitě pacientů. Řádné provádění acquis EU, zejména pokud jde o oblast zdraví, je nepřetržitým procesem, kde ještě zbývá vynaložit mnoho úsilí. Povědomí občanů o jejich právech a o směrnici je stále nedostatečné. Byla zřízena vnitrostátní kontaktní místa, jejichž účelem je občany informovat. Ti však o nich často nevědí.

Přeshraniční toky pacientů vykazují stabilní trend, který je převážně způsoben geografickou nebo kulturní blízkostí. Obecně vzato, mobilita pacientů a její finanční dopady v rámci EU jsou i nadále poměrně nízké. Prokázalo se však, že směrnice o přeshraniční zdravotní péči nemá negativní dopad na udržitelnost systémů zdravotní péče. Do budoucna bych rád viděl užší propojení našich systémů zdravotní péče díky stále rychleji se rozvíjejícího elektronického zdravotnictví.

Činnosti na úrovni EU

Přeshraniční zdravotní péče

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Aktuality

Směrnice o přeshraniční zdravotní péči: Užitečný nástroj k ujasnění pravidel a zaručení práv pacientů

Od přijetí směrnice již nejsou nutná žádná zvláštní evropská soudní rozhodnutí, kterými by se muselo stvrzovat právo pacientů na zdravotní péči v jiných zemích EU. Pacienti, i když jsou si svých práv v této oblasti stále více vědomi, však této možnosti příliš nevyužívají.

Zpráva o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

Od provedení směrnice 2011/24/EU byl v posledních třech letech zaznamenán mírný vzestup přeshraniční mobility pacientů v rámci EU. Zpráva je k dispozici ve všech úředních jazycích EU.

Infopřehled o modelu evropských referenčních sítí (ERS) týkajících se přeshraniční zdravotní péče v EU

Dne 10. prosince 2018 byl zveřejněn nový infopřehled s názvem Uplatňování modelu ERS týkajícího se evropské spolupráce v oblasti přeshraniční zdravotní péče.

Ze závěrů studie o přeshraničních zdravotnických službách vyplývá, že pacienti jsou sice o těchto možnostech lépe informováni, je však třeba vyvinout další úsilí

Podle studie došlo k vylepšení internetových stránek vnitrostátních kontaktních míst (VKM), je však třeba lépe informovat pacienty o jejich právech, normách kvality a bezpečnosti a o náhradě nákladů na přeshraniční zdravotní péči. Studie rovněž podnítila vznik souboru nástrojů a školicích materiálů pro VKM.

Údaje členských států o přeshraniční zdravotní péči poskytují přehled o mobilitě pacientů

Zpráva obsahuje údaje o mobilitě pacientů ve vykazovaném roce 2016 (shromážděné v červenci až listopadu 2017) a týká se otázek spojených s léčbou, jež je poskytována s předchozím povolením členského státu, v němž je pacient pojištěn, jakož i s léčbou, kdy se předchozí povolení nevyžaduje.

Deset nejčastějších chyb, které pacienti při využívání zdravotní péče v zahraničí dělají, a jak se jich vyvarovat

Každý občan EU/EHP má právo v kterémkoli členském státě Unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo Norsku využívat veřejných či soukromých zdravotnických služeb, které musí být zcela nebo částečně proplaceny. Tato brožura pacientům vysvětluje, jak se vyhnout případným chybám.

Oznámení o poskytování zdravotní péče mezi EU a Spojeným královstvím

Oznámení o cestování mezi EU a Spojeným královstvím po vystoupení Spojeného království z EU

Projekty v rámci programu EU pro oblast zdraví

Evropská referenční síť týkající se rakoviny u dětí

Účelem sítě ERN-PAEDCAN je zlepšit výsledky léčby rakoviny a zhoubných hematologických onemocnění u dětí tím, že se sníží stávající nerovnosti mezi členskými státy.

ERN-PAEDCAN PARTNER: Síť vzácných rakovinných nádorů u dětí – celoevropský registr

Ve čtyřech evropských zemích existují vnitrostátní registry, které shromažďují epidemiologické a klinické údaje a údaje o léčbě dětí a dospívajících s velmi vzácným nádorem. Účelem tohoto projektu je propojit tyto registry prostřednictvím celoevropského registru vzácných nádorů u dětí a podpořit tak síť ERN PAEDCAN.

Evropská síť pro vzácná onemocnění a nediagnostikované poruchy kůže – rámcová dohoda o partnerství

Účelem sítě je zlepšit kvalitu, bezpečnost a přístup pacientů s vzácným onemocněním nebo nediagnostikovanou poruchou kůže k vysoce specializované zdravotní péči. Tyto nemoci jsou totiž často špatně diagnostikovány.

Další zajímavé odkazy

Vnitrostátní kontaktní místa pro přeshraniční zdravotní péči

Evropské referenční sítě