Skip to main content
Public Health

Spravodajca Zdravie-EÚ 256 – Téma

Návrat do škôl sa môže odlišovať od predchádzajúcich, napriek tomu sa EÚ rovnako zaväzuje pomôcť deťom začať školský rok zdravo

Začiatok školského roka 2020/2021 je úplne iný ako iné začiatky roka, keďže v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sa stále vyžadujú určité obmedzenia a miestne orgány musia byť pripravené reagovať v prípade lokálneho vypuknutia nákazy. Jedna vec sa ale nezmenila – záväzok EÚ pomáhať školákom začať zdravo žiť. Opýtali sme sa riaditeľa odboru verejného zdravia Komisie Johna F. Ryana na niekoľko aktivít, ktoré majú s prichádzajúcim začiatkom nového školského roka mimoriadny význam: cena EÚ v oblasti zdravia, program na podporu konzumácie ovocia a zeleniny a Európsky školský športový deň.

Aký prínos má cena EÚ v oblasti zdravia 2020 pre deti?

Prínos ceny EÚ v oblasti zdravia 2020 pre školákov spočíva v ocenení iniciatív, ktoré sú zamerané na ochranu a zlepšenie ich zdravia dvomi rôznymi spôsobmi, a to podporou zdravého životného štýlu a podporou očkovania u detí od 6 do 18 rokov, ako aj výmene informácií o nich. Obidva druhy podpory sú zásadné pre zdravie detí a cena v oblasti zdravia pomáha zvýšiť informovanosť a nabáda k väčšej angažovanosti.

Školy sa okrem toho môžu uchádzať o obidve tieto ocenenia, ktoré sú spojené so štedrými cenami, aby im pomohli pokračovať v podpore dobrého zdravia. Kategória zdravého životného štýlu je prístupná aj mestám a kategória očkovania je prístupná mimovládnym organizáciám a škôlkam, ako aj školám. Stále sa môžete zúčastniť – lehota na prekladanie návrhov je do 16. septembra 2020.

Cena EÚ v oblasti zdravia ďalej zvyšuje povedomie o zásadnej úlohe, ktorú školy, škôlky, mestá a mimovládne organizácie zohrávajú pri podpore verejného zdravia. Predložené iniciatívy na získanie tejto ceny sú prezentované ako osvedčené postupy, ktoré možno prispôsobiť na používanie aj v iných oblastiach alebo môžu slúžiť ako inšpirácia.

Čo je program EÚ na podporu konzumácie ovocia a zeleniny?

Do roku 2023 investuje EÚ každý školský rok 250 miliónov EUR do tejto iniciatívy, v rámci ktorej sa školákom bezplatne distribuuje čerstvé ovocie, zelenina, mlieko a niektoré mliečne výrobky. Tento program financuje aj vzdelávanie mimo školy ako výlety na miestne farmy, školské záhrady, kurzy varenia, tematické dni a hry.

Tým, že deti vidia, odkiaľ jedlo pochádza, a naučia sa pripraviť a vychutnať si zdravé jedlo, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že si vybudujú správne návyky. Je to dôležitá vec, ktorú sa potrebujú naučiť doma aj v škole. Podľa Európskeho kódexu proti rakovine patrí zdravé stravovanie a dostatok fyzickej aktivity medzi 12 spôsobov, ako ľudia dokážu znížiť riziko vzniku rakoviny.

Uskutoční sa tento rok Európsky školský športový deň?

Napriek nepriaznivej situácii spôsobenej ochorením COVID-19 sa šiesty Európsky školský športový deň uskutoční 25. septembra 2020. Podpora fyzickej aktivity je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, pretože táto pandémia ovplyvnila emocionálne a sociálne blaho detí. Fyzická aktivita môže pomôcť odvrátiť úzkosť a depresiu, ako aj udržať fyzickú kondíciu študentov.

Tento rok môžu školy ukázať, ako plánovaním online alebo offline podujatí alebo kombináciou oboch prispôsobujú svoje aktivity, pričom dodržiavajú vnútroštátne a miestne usmernenia. Online hodiny telesnej výchovy sa budú vysielať po celej Európe a školy môžu nahrať aj svoje vlastné videá na oficiálne webové sídlo (pozri súbor nástrojov a komunikačnú príručku k Európskemu školskému športovému dňu, ktoré sú k dispozícii na internete).

Európsky školský športový deň je spolufinancovaný z programu Komisie Erasmus+ a je súčasťou iniciatívy Európskeho týždňa športu #BeActive. Minulý rok v tento deň 9 000 škôl v 44 krajinách podporilo 3 milióny detí, aby sa venovali fyzickej aktivite v celkovom trvaní dvoch hodín. Dúfame však, že povzbudzovanie detí k fyzickej aktivite nepredstavuje iba každoročnú výzvu, ale každodenný cieľ.

Aktivity na úrovni EÚ

Výživa a fyzická aktivita

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Očkovanie

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Platforma pre politiku v oblasti zdravia

Európska komisia – Zdravie a bezpečnosť potravín

Rámec digitálnych kompetencií pre pedagógov (DigCompEdu)

Európska komisia – Spoločné výskumné centrum

Vedomostný portál v oblasti podpory zdravia a prevencie chorôb

Európska komisia – Spoločné výskumné centrum

Aktuality

Cena EÚ v oblasti zdravia 2020 – Jedna z dvoch výziev sa týka očkovania: dátum uzávierky je 16. septembra 2020

Predložiť svoje iniciatívy môžu mimovládne organizácie, školy a škôlky, ktoré sa venujú podpore očkovania detí (od 0 do 18 rokov). Touto cenou podporuje Komisia očkovanie, ktoré podľa odhadov WHO ročne zachráni 2 až 3 milióny životov.

Cena EÚ v oblasti zdravia 2020 – Jedna z dvoch výziev sa týka zdravého životného štýlu: dátum uzávierky je 16. septembra 2020

Zapojiť sa môžu školy a mestá s iniciatívami na podporu zdravého životného štýlu detí (od 6 do 18 rokov). Na trvalé udržanie zdravého životného štýlu v neskoršom veku je dôležité od mlada sa zdravo stravovať a byť fyzicky aktívny.

Online a v školách – Európsky školský športový deň sa uskutoční 25. septembra!

Táto iniciatíva financovaná z programu EÚ Erasmus Plus vyzýva školy, aby počas športového dňa motivovali svojich študentov k aktívnemu pohybu v trvaní aspoň 120 minút. Jedna z výziev v roku 2020 spočíva v prebehnutí alebo prejdení 2020 metrov, ale ráta sa každý druh fyzickej aktivity ako skákanie, preskakovanie či tanec!

Európsky týždeň športu 23. – 30. septembra 2020 je zameraný na duševné a fyzické zdravie

Každoročný Európsky týždeň športu podporuje ľudí, aby si osvojili aktívny životný štýl rôznymi spôsobmi – mnohé z nich sú teraz tvorivejšie a prístupné na internete. Šport počas pandémie predstavoval spôsob, ako si udržiavať fyzické a duševné zdravie.

Komisia začína kampaň #BeActiveAtHome, aby pomohla ľuďom zostať aktívnymi napriek zákazu vychádzania a obmedzeniam

Športove a fyzické aktivity zlepšujú fyzické a duševné zdravie a aj celkovú pohodu. Komisia vyzvala ľudí, aby ostatným ukázali, ako sa udržiavajú v kondícii počas krízy spôsobenej koronavírusom – aby tak pomohli ľuďom v celej Európe i mimo nej byť doma aktívnymi (#BeActiveAtHome)!

Zistite viac o iniciatívach Komisie týkajúcich sa výživy a fyzickej aktivity

Komisia sa snaží obmedziť agresívny marketing nezdravej stravy deťom, podporiť zmenu v zložení stravy na potraviny s nízkym obsahom cukru, tuku a soli, zabezpečiť školám čerstvé ovocie a zeleninu pre školákov a uľahčiť vykonávanie fyzickej aktivity v škole a v komunite.

Pozrite si prehľad o školskom programe EÚ na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka

Európska komisia prijme nový akčný plán digitálneho vzdelávania

Nový akčný plán Komisie bude čerpať z ponaučení, ku ktorým sme dospeli vďaka kríze spôsobenej ochorením COVID-19, a stanoví dlhodobú víziu digitálnej transformácie vo vzdelávaní a v odbornej príprave v EÚ.

Rámec digitálnych kompetencií pre pedagógov (DigCompEdu) Komisie pomáha učiteľom plne využívať digitálne technológie

Všeobecný referenčný rámec DigCompEdu sa zameriava na pedagógov na všetkých úrovniach od predškolského vzdelávania po odborné, vysokoškolské a vzdelávanie dospelých. Určuje kompetencie, ktoré by mali učitelia získať, aby mohli plne využívať digitálne technológie na výučbu, učenie sa a hodnotenie.

Nástroj Európskej komisie „SELFIE“ môže školám pomôcť naplánovať online výučbu v novom školskom roku

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies, t. j. sebareflexia týkajúca sa účinného vzdelávania presadzovaním inovácií prostredníctvom vzdelávacích technológií) je bezplatný, ľahko použiteľný, prispôsobiteľný nástroj určený na pomoc školám pri začleňovaní digitálnych technológií do výučby, učenia sa a hodnotenia študentov.

Správa Spoločného výskumného centra o pravdepodobnom vplyve ochorenia COVID-19 na vzdelávanie

Správa poukazuje na ťažkosti, ktorým čelia školy a študenti počas tohto obdobia, a odporúča, aby sa školy pripravili na alternatívne vyučovacie metódy vrátane online vyučovania.

Komisia uverejnila správu o politike týkajúcu sa nerovností v oblasti vzdelávania v Európe a fyzickom zatváraní škôl počas pandémie ochorenia COVID-19

Správa Spoločného výskumného centra Európskej komisie ďalej zdôrazňuje potrebu cielených opatrení na pomoc znevýhodneným deťom, aby nezostali pozadu.

Otázky a odpovede WHO: Školy a ochorenie COVID-19

Dvom z piatich škôl po celom svete pred pandémiou ochorenia COVID-19 chýbali základné zariadenia na umývanie rúk – UNICEF, WHO

Údaje zo spoločného monitorovacieho programu WHO/UNICEF ukazujú, že 43% škôl na celom svete nemalo v roku 2019 prístup k základným prostriedkom na umývanie rúk mydlom a vodou, čo je kľúčová podmienka na bezpečnú prevádzku škôl počas pandémie.

ECDC: správa o ochorení COVID-19 u detí a úloha školského prostredia pri prenose ochorenia COVID-19

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb poskytuje prehľad charakteristík epidemiológie a ochorenia COVID-19 u detí (od 0 do 18 rokov) v krajinách EÚ/EHP a Spojenom kráľovstve a hodnotí úlohu zariadení pre starostlivosť o deti pri prenose ochorenia COVID-19.

Projekty v rámci programu v oblasti zdravia

Program OBTAINS-E2: OBesity Training And Information Services in Europe (Odborná príprava a informačné služby o obezite v Európe) – druhá fáza

OBTAINS-E2 podporuje prístup k službám s najlepšími postupmi na reguláciu hmotnosti a usiluje sa o sprístupnenie spoľahlivých informácií pre všetkých s osobitným zameraním na znižovanie nerovností a rozvoj politík na boj proti obezite v celom regióne.

Ďalšie zaujímavé odkazy

Akčný plán na boj proti detskej obezite

Európsky kódex proti rakovine

STOP – Science and Technology in childhood Obesity Policy (Veda a technika pomáha v boji proti detskej obezite)

Portál EÚ s najlepšími postupmi

Európska komisia: Kuchárska kniha s receptmi na školské obedy

Výzva z Tartu za zdravý životný štýl

Zmena v zložení potravín

Marketing potravín a nealkoholických nápojov pre deti a dospievajúcich

Svetová obezitologická federácia