Направо към основното съдържание
Public Health

Инструментариум за трансгранично здравно обслужване

Инструментариумът съдържа информация относно правната рамка за трансгранично здравно обслужване, която обхваща както Директива 2011/24/ЕС, така и Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 в областта на социалната сигурност. Той се състои от две основни части — една за пациентите и една за националните звена за контакт (НЗК). Съгласно Директивата за трансграничното здравно обслужване пациентите имат право на достъп до здравни услуги в друга държава от ЕС/ЕИП и на поемане на разходите от държавата по произход, в която са осигурени.

Този инструментариум е предназначен за пациентите и националните звена за контакт (НЗК), създадени във всяка страна от ЕС, за да предоставят информация на пациенти, търсещи здравно обслужване в друга държава от Съюза. Използването на този инструментариум е доброволно и не налага никакви задължения на националните звена за контакт. Текстът на инструментите може да бъде копиран и публикуван на уебсайта на НЗК. При прилагането на инструментариума трябва да се вземат предвид специфичният контекст на националното законодателство и националната организация на здравеопазването.

Ръководство за националните звена за контакт (НЗК)

Тази част от инструментариума описва начините, по които националните звена за контакт могат да подобрят комуникацията си с пациентите, като им предоставят ясна и достъпна информация относно всички аспекти на достъпа до медицинско лечение в чужбина.

Следните документи от инструментариума са предназначени за използване от НЗК:

Ръководство за пациенти

Информация за пациентите, обясняваща техните права на достъп до медицинска диагноза, медицинско лечение или използване на рецепта във всяка държава от ЕС/ЕИП и ползване на поемането на разходите за здравно обслужване в държавата от ЕС, в която са осигурени. Всички ситуации, в които може да се прилага Директивата за трансграничното здравно обслужване, са обхванати и обяснени.

Следните документи са предназначени за пациенти, които се интересуват от здравно обслужване в друга страна от ЕС: