Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Súbor nástrojov pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť

Súbor nástrojov obsahuje relevantné informácie o právnom rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorý sa vzťahuje tak na smernicu 2011/24/EÚ, ako aj na nariadenia o sociálnom zabezpečení (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009. Je rozdelený na dve hlavné časti, jedna je určená pre pacientov a druhá pre národné kontaktné miesta (NKM). Podľa smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti majú pacienti právo na zdravotnícku starostlivosť v inej krajine EÚ/EHP a na úhradu nákladov zo strany ich domovskej krajiny, v ktorej sú poistení.

Tento súbor nástrojov je určený pacientom a národným kontaktným miestam (NKM) zriadeným v každej krajine EÚ s cieľom poskytovať informácie pacientom, ktorí majú záujem o zdravotnú starostlivosť v inej krajine EÚ. Používanie tohto súboru nástrojov je dobrovoľné a národným kontaktným miestam neukladá žiadne povinnosti. Texty tohto súboru nástrojov je možné skopírovať a uverejniť na webovom sídle NKM. Pri uplatňovaní súboru nástrojov sa musí zohľadniť osobitný kontext vnútroštátnych právnych predpisov a organizácie zdravotnej starostlivosti v príslušnej krajine.

Príručka pre národné kontaktné miesta (NKM)

Táto časť súboru nástrojov sa zameriava na to, ako môžu národné kontaktné miesta zlepšiť svoju komunikáciu s pacientmi a poskytovať im jasné a dostupné informácie o všetkých aspektoch lekárskej starostlivosti v zahraničí.

Dokumenty súboru nástrojov určené pre NKM:

Príručka pre pacientov

Informácie určené pacientom o ich práve na lekársku starostlivosť, lekárske ošetrenie alebo použitie lekárskeho predpisu v ktorejkoľvek inej krajine EÚ/EHP a na úhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť zo strany krajiny EÚ, v ktorej sú poistení. Vzťahuje sa na všetky situácie, v ktorých sa môže uplatňovať smernica o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, a vysvetľuje ich.

Pacientom, ktorí majú záujem o zdravotnú starostlivosť v inej krajine EÚ, sú určené tieto dokumenty: