Skip to main content
Public Health

Zestaw narzędzi – transgraniczna opieka zdrowotna

Zestaw narzędzi zawiera istotne informacje na temat ram prawnych dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej. Obejmują one zarówno dyrektywę 2011/24/UE, jak i rozporządzenia (WE) w sprawie zabezpieczenia społecznego nr 883/2004 i nr 987/2009. Zestaw podzielono na dwie części: jedną dla pacjentów i drugą dla krajowych punktów kontaktowych. Zgodnie z dyrektywą w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej pacjenci mają prawo dostępu do usług zdrowotnych w innym kraju UE/EOG. Mają również prawo do zwrotu kosztów przez ich kraj pochodzenia, w którym są ubezpieczeni.

Zestaw narzędzi jest przeznaczony dla pacjentów i krajowych punktów kontaktowych utworzonych w każdym kraju UE w celu udzielania informacji pacjentom korzystającym z opieki zdrowotnej w innym kraju UE. Korzystanie z zestawu narzędzi jest dobrowolne i nie nakłada na krajowe punkty kontaktowe żadnych obowiązków. Tekst narzędzi można skopiować i umieścić na stronach internetowych krajowych punktów kontaktowych. Przy stosowaniu zestawu narzędzi należy uwzględnić szczególny kontekst ustawodawstwa krajowego i organizację opieki zdrowotnej w danym kraju.

Podręcznik dla krajowych punktów kontaktowych

Ta część zestawu narzędzi koncentruje się na tym, jak krajowe punkty kontaktowe mogą usprawnić komunikację z pacjentami i zapewnić im jasne i przystępne informacje na temat wszystkich aspektów dostępu do leczenia za granicą.

Dokumenty przeznaczone do stosowania przez krajowe punkty kontaktowe:

Podręcznik dla pacjentów

Informacje dla pacjentów o ich prawie dostępu do diagnozy medycznej, leczenia lub wykupienia leków na receptę w innym kraju UE/EOG oraz o prawie do uzyskania zwrotu kosztów opieki zdrowotnej w kraju UE, w którym są ubezpieczeni. Podręcznik obejmuje i wyjaśnia wszystkie sytuacje, w których można zastosować dyrektywę w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej.

Dokumenty przeznaczone dla pacjentów, którzy chcą skorzystać z opieki zdrowotnej w innym kraju UE: