Glavni sadržaj
Public Health

Paket instrumenata za prekograničnu zdravstvenu zaštitu

Paket instrumenata sadržava relevantne informacije o pravnom okviru prekogranične zdravstvene zaštite, uključujući Direktivu 2011/24/EU i uredbe o socijalnoj sigurnosti (EZ) 883/2004 i 987/2009. Podijeljen je na dva glavna dijela, za pacijente i za nacionalne kontaktne točke. U skladu s Direktivom o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi, pacijenti imaju pravo na pristup zdravstvenim uslugama u drugoj državi članici Unije/EGP-a i na pokriće troškova od strane svoje matične zemlje u kojoj su osigurani.

Ovaj paket instrumenata namijenjen je pacijentima i nacionalnim kontaktnim točkama uspostavljenima u svakoj državi članici radi informiranja pacijenata koji žele zatražiti zdravstvenu zaštitu u drugoj državi članici Unije. Korištenje tog paketa instrumenata dobrovoljno je i za sobom ne povlači nikakvu obvezu nacionalnih kontaktnih točaka. Tekst o instrumentima iz paketa može se kopirati i objaviti na internetskim stranicama nacionalne kontaktne točke. Pri primjeni paketa instrumenata potrebno je uzeti u obzir kontekst nacionalnog zakonodavstva i nacionalni sustav zdravstvene skrbi.

Priručnik za nacionalne kontaktne točke

Taj dio paketa instrumenata usmjeren je na to kako nacionalne kontaktne točke mogu poboljšati komunikaciju s pacijentima i sadržava jasne i lako dostupne informacije o svim aspektima pristupa liječenju u inozemstvu.

Nacionalnim kontaktnim točkama namijenjeni su sljedeći dokumenti iz paketa instrumenata:

Priručnik za pacijente

Informacije kojima se pacijentima objašnjavaju njihova prava na pristup medicinskoj dijagnozi, liječenju ili upotrebi recepta u bilo kojoj drugoj državi članici EU-a/EGP-a i na pokriće troškova zdravstvene zaštite od strane države članice u kojoj su osigurani. U njemu su obuhvaćene i objašnjene sve situacije u kojima je primjenjiva Direktiva o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi.

Sljedeći dokumenti namijenjeni su pacijentima koji žele zatražiti zdravstvenu zaštitu u drugoj državi članici Unije: